Компетентностният подход при обучение на деца и ученици


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Частично присъствена (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Цели на програмата:

Специализацията е форма на обучение от т.н. продължаваща квалификация на педагогическите специалисти/учителите. Реализира се като едногодишно обучение по учебен план, осигуряващ актуализиране и надграждане на професионалните академични и педагогически компетенции за организиране на обучението в предучилищна и начална училищна възраст, ориентирано към философията на съвременното образование, в основата на която стои компетентностният подход като основополагащ. Тя дава възможност за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен (ТРЕТА ПКС) и предполага кариерно развитие на учителя.
          Специализацията има за цел повишаване професионално-педагогическата компетентност на обучаваните специалисти в съответствие със заеманата от тях длъжност.
  • базова академична компетентност на учителя;
  • прилагане на концепциите на компетентностния подход като принцип на съвременното образование, насочени към създаване на общопрофесионална и личностна значимост на придобитите знания и умения, на професионалните качества и способности за продуктивна професионална дейност.
  Дългосрочна цел на обучението в професионално-педагогическата специализация е възможността учителите да кандидатстват в процедурите за придобиване на трета ПКС (професионална квалификационна степен), което влияе на тяхната атестация и стимулира кариерното развитие.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
  1. Надгражда базовите научни знания на педагогическите специалисти. Те се запознават със значението на компетентностния подход като образователна концепция, свързваща се със стратегията за учене през целия живот, където всички дейности, които личността на учителя предприема през живота си, са с цел – да  се подобрят знанията, уменията и компетентности в перспективата за личностно, гражданско и социално изграждане.
  2. Знания за усъвършенстване на професионално-личностните качества на учителя за използване на компетенциите в областта на дадена учебна дейност. Тази особеност се разглеждат като комплексно владеене на специфични знания, умения и поведенчески модели в гъвкав план.
  3. Знания за ключовите компетентности, определени от ЕРК, свързани с определен учебен предмет/сфера на обучение в условията на предучилищното и начално училищното образование.
Умения. Специализантите придобиват умения за прилагане на овладените знания за компетентностния подход и използване на методи и средства за решаване на специфични задачи и проблеми.
Лични и професионални компетентности:
  1. Отговорно отношение за осъществяване на държавната политика в областта на образованието, образователно-възпитателната дейност и цялостната административно-стопанска работа в училище.
  2. Разбира значение на образователната институция, като насочва усилия за постигане на ефективни резултати, правещи възможно пълноценното функциониране на училището.

Финален документ: Свидетелство (Приложение №15 на Наредба №15/чл.48, ал.1, т.2 – с приложение). Това свидетелство позволява специализантът да кандидатства за придобиване на трета професионално-квалификационна степен.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4.50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика (съгласно чл. 60, ал.1, т.2 от  Наредба №15 на МОН от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти).