Актуални проблеми в обучението по чужд език в началното училище


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Частично присъствена (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Цели на програмата:

Специализацията има за цел да повиши професионално-педагогическата компетентност на обучаваните педагогически специалисти. Образователните цели на програмата са свързани с:
  • усъвършенстване на  компетентността на педагогическите специалисти в сферата на ранното чуждоезиково обучение;
  • разширяване на знанията на педагогическите специалисти, свързани с процесите на езикоусвояването;
  • обогатяване на технологията на обучение по чужд език със специфични методи, техники и средства, които го превръщат в учене чрез и с цел комуникация;
  • запознаване на педагогическите специалисти с нови идеи за преподаване, които повишават мотивацията на обучаваните за общуване на езика-цел.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания – основни знания, свързани с: преподаването и изучаването на чужд език, със спецификата на традиционните и новаторските методи за чуждоезиково обучение на деца, образователните технологии и игрите за ранно езиково обучение.
Умения – формиране на умения за подбор и аргументирано приложение на методи, подходящи за съответната аудитория (съобразени с възрастта, потребностите, интересите, постиженията на обучаваните); умения за симулиране на комуникативни ситуации в обучението; умения за подбор на допълнително учебно съдържание за незадължителните и извънкласните форми на обучение по чужд език.
Лични и професионални компетентности – развиване на междуличностни и междукултурни умения за общуване; толерантност при участие в колективни творчески проекти; разширяване на методическата експертиза и стимулиране на творческото мислене в педагогическата работа.
 
Финален документ: Свидетелство (Приложение №15 на Наредба №15/чл.48, ал.1, т.2 – с приложение). Това свидетелство позволява специализантът да кандидатства за придобиване на трета професионално-квалификационна степен.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4.50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика (съгласно чл. 60, ал.1, т.2 от  Наредба №15 на МОН от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти).