Компетентностният подход в училищното образование (5. – 10. клас)


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Частично присъствена (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Цели на програмата:

Специализацията цели развиване на експертни знания и насърчаване на професионално-педагогическата компетентност на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за приложение на компетентностния подход в образователната практика.
Операционализирането на компетентностния подход спрямо целите на предметното обучение в прогимназиален и гимназиален етап е свързано с конкретни дидактически предизвикателства в контекста на функционалния, интегративния и прагматичния (приложен) аспект на формирането на компетентности в система.
Акцент в обучението са стратегии за подбор и интердисциплинарно представяне на предметно учебно съдържание, което насочва учениците към разбиране на социално значими проблеми и успешна интеграция към средата, в която живеят.
Организацията на обучението по учебния план цели да се усъвършенстват професионалните академични и специални педагогически, дидактически и методически компетентности за изграждане на ефективна образователна среда в условията на интегриране на индивидуалните професионални познания в мрежа с други учители, експерти и заинтересовани страни.
Целите на професионално-педагогическата специализация са декомпозирани на:
  • базова академична компетентност на учителя/директора/педагогическия специалист спрямо същността на компетентностния подход и неговата роля в образователния процес в прогимназиален и гимназиален етап на българското училище; важността и дефиницията на компетенциите, както и международните рамки (разбиране и прилагане на компетентностите в различни страни в Европа); необходимата система от компетенции на учителите за изпълнение на професионалните им роли в условията на новите реалности в методико-дидактически (характеристики на модели на обучение), психологичен (в контекста на интелектуалните процеси, определящи взаимодействието „преподаване – учене“) и социологичен (възможностите за комуникация) аспект; добри практики от образователни системи с устойчивост и ефективност спрямо прилагането на компетентностния подход.
  • специална методическа/дидактическа компетентност за комуникация в различни културни контексти; за преподаване чрез интегриране на учебно съдържание в реалния житейски опит на учениците, поставени при разнообразни микрообразователни условия; за прилагане на основните методи за оценяване, свързани с компетентностния подход; за изграждане на доверие между участниците в образователния процес; за планиране и реализиране на приобщаващо (включващо) образование; за превенция спрямо отпадането от системата на училищното образование чрез оценяване на личностния смисъл от обучението за всеки ученик.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

  • Знания за същността на компетентностния подход, като един от оптималните варианти за организиране на обучението при съвременните условия и за конкретни дидактически решения спрямо прилагането на система от методи за преподаване и оценяване на учебни постижения в съдържателен контекст.
  • Умения за анализиране на професионални ситуации и намиране на ефективни решения за управление на образователния процес в контекста на компетентностния подход; прилагане на интердисциплинарен подход към учебното съдържание с акцент върху неговото социално значение; за ефективно професионално общуване и взаимодействие; за създаване на микроклимат в класната стая, който се базира на разбиране и толерантност към различието.
  • Лични и професионални компетентности, свързани с планиране и изпълнение на моделирани урочни дейности спрямо обучението по различни учебни предмети, базирани на компетентностния подход; аргументирано прилагане на дидактически варианти за диференциация и индивидуализация на процеса на обучение; възможност за прилагане на различни формати и технологии на преподавателски практики, базирани на концепцията за необходимостта от прагматичност на обучение насочено към формирането на ключови компетенции.
 
Финален документ: Свидетелство (Приложение №15 на Наредба №15/чл.48, ал.1, т.2 – с приложение). Това свидетелство позволява специализантът да кандидатства за придобиване на трета професионално-квалификационна степен.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4.50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика (съгласно чл. 60, ал.1, т.2 от  Наредба №15 на МОН от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти).