Технология на обучението по религия - християнство-православие в основна образователна степен


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Частично присъствена (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Цели на програмата:

Специализацията цели повишаване на професионално-педагогическата компетентност на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за работа в контекста на училищното обучение по религия – християнство – православие. Учебният план осигурява усъвършенстване на професионалните академични и специални педагогически, дидактически и методически компетентности за ефективно обучение по избираем/факултативен час по религия и/или извънкласни дейности, свързани с православните ценности и духовна култура. Качественото религиозно образование на деца и ученици е обвързано със сложна система от детерминанти, водещи сред които са: съвкупност от професионални решения за осмисляне на концептуалната рамка на учебния предмет религия – християнство – православие и мястото му в основната образователна степен на българското училище; за усвояване на компетентности за прилагане на новите учебни програми по религия в българското училище, за прилагане на дидактически технологии, съобразно конкретното учебно съдържание по религия-християнство-православие в основния етап, както и за изграждане на критичен дидактико-теологичен понятиен апарат за ефективното осмисляне, планиране, организация и провеждане на обучението по религия – християнство – православие.
Целите на професионално-педагогическата специализация са обособени в две части:
  • базова академична компетентност на учителя/директора/педагогическия специалист спрямо: същността на училищното обучение по религия – християнство-православие; ролята на дидактическите стратегии и технологии в образователния процес по религия; за дидактико-богословските аспекти на учебните програми и учебници по религия – християнство-православие; за методологията на научното педагогическо изследване.
  • специална методическа/дидактическа компетентност за анализиране на концептуалната рамка на учебния предмет религия-християнство-православие; за  прилагане на новите програми и учебници по религия християнство-православие в основния етап на средното образование; за ефективно осмисляне, планиране, организация и провеждане на обучението по религия; за прилагане на интердисциплинарен подход към учебното съдържание с акцент върху изобразителното изкуство, словесно-творческата, художествена и игрова дейност; за реализиране на добри педагогически практики.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания за технологията на обучение по религия – християнство – православие, за стратегиите и технологиите, приложими в обучението по учебния предмет в основната степен на средното образование; за дидактико-богословските аспекти на учебните програми и учебници по религия – християнство – православие; за методологията на научно педагогическо изследване.
Умения за анализиране на концептуалната рамка на учебния предмет религия-християнство-православие и мястото му в основната образователна степен в българското училище  при условията на новия закон, новите учебни програми и учебници; за планиране, провеждане и управление на образователния процес по учебния предмет религия християнство-православие в основния етап на средното образование; за прилагане на интердисциплинарен подход към учебното съдържание с акцент върху изобразителното изкуство, словесно-творческата, художествена и игрова дейност; за реализиране на добри педагогически практики; научноизследователски умения и способност да се ангажира с академичните изследвания
Лични и професионални компетентности, свързани с планиране и изпълнение на урочни, неурочни и извънкласни дейности, свързани с технологията на обучение по религия –християнство-православие; дидактическа компетентност за провеждане на обучение и възпитание по учебния предмет съобразно съвременните образователни изисквания; умения за прилагане на новите програми и учебници по религия християнство-православие в основния етап на средното образование; дидактико-теологични компетенции за ефективно осмисляне, планиране, организация и провеждане на обучението по религия – християнство – православие; възможност за прилагане на разнообразни и адекватни на конкретното учебно съдържание дидактически стратегии и технологии в преподавателската си практика по религия.
 
Финален документ:
Свидетелство (Приложение No15 на Наредба No15/чл.48, ал.1, т.2 – с приложение). Това свидетелство позволява специализантът да кандидатства за придобиване на трета професионално-квалификационна степен.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4.50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика (съгласно чл. 60, ал.1, т.2 от Наредба №15 на МОН от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти).