Анимация в педагогическата дейност


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Частично присъствена (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Цели на програмата:

Специализацията има за цел повишаване професионално-педагогическата компетентност на обучаваните педагогически специалисти. Образователните цели на програмата са свързани с усъвършенстване на компетентността на педагогическите специалисти, насочена към реализиране на интердисциплинарен подход, свързан с обогатяване технологията на обучението със специфични методи,  техники, средства в сферата на предмети от т. нар. естетически цикъл,  и тяхната роля за превръщането на обучението в учене чрез забавление.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

  • Знания: основни знания, свързани със същността и спецификата на педагогическата анимация; ролята на литературата, българския език и изобразителното изкуство за развитието на творческите способности; спецификата на съвременното поколение ученици; интерактивни технологии на работа, стимулиращи творческите процеси на учениците.
  • Умения: формиране на умения за прилагане на интерактивни технологии на работа, стимулиращи творческите процеси на учениците в обучение по предмети от естетическия цикъл.
  • Лични и професионални компетентности: развиване на междуличностни и междукултурни умения за общуване; толерантност при участия в колективни творчески проекти; развиване на инициативност и креативност; творческо използване на литературни текстове и изобразителни материали; представяне на резултати от творчески дейности в обществена среда; обогатяване на знанията за художествените творби и творческата дейност; развиване на естетическо чувство чрез артистично себеизразяване.
Финален документ:
Свидетелство (Приложение No15 на Наредба No15/чл.48, ал.1, т.2 – с приложение). Това свидетелство позволява специализантът да кандидатства за придобиване на трета професионално-квалификационна степен.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4.50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика (съгласно чл. 60, ал.1, т.2 от Наредба №15 на МОН от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти).