Съвременни аспекти в обучението по география и икономика, човекът и обществото и човекът и природата


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Частично присъствена (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Цели на програмата:

Основната цел е повишаване професионално-педагогическата компетентност на учителите, преподаващи География и икономика, Човекът и обществото и Човекът и природата в  начален, прогимназиален и гимназиален етап. Теоретичната обосновка обхваща научно-методическите основи на училищните курсове по География и икономика, Човекът и обществото и Човекът и природата,  на дидактическите им проблеми и използването на дидактическия потенциал на различните източници на информация в учебна среда.
Основен конструкт на програмата е практико-приложната функционалност за комплексната подготовка и формиране на специфични компетентности:
 • базова академична компетентност на учителя по учебните курсове – География и икономика, Човекът и обществото и Човекът и природата - география на природата, география на обществото и стопанството, география на България, ГИС в образованието  в новите образователни реалности във връзка с реформата в образованието и новите нормативни документи на МОН от 2015/2016г.;
 • специална методическата компетентност за преподаване на География и икономика, Човекът и обществото и Човекът и природата и формирането на начални изследователски нагласи; провокиране на социални умения, свързани с различни форми на комуникация с ангажираните в образователния процес; аргументиране на осъзнато интердисциплинарно интегриране в контекста на образователните реалности; подготвя за адаптивност към конкурентността на пазара на труда; обогатяване и преструктуриране на учебното съдържание; навлизане на съвременни дидактични средства в обучението; стимулиране на критична и обективна самооценка и стремеж към професионално самоусъвършенстване съответно на динамиката на съвремието ни.
Успешно приключилото обучение по специализацията е основание за учителите за кандидатстване в процедурите за придобиване на трета професионално-квалификационна степен и за кариерното им развитие.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
 • Актуализира и развива базови теоретични знания по  география на природата, география на обществото и стопанството, география на България, ГИС в образованието (проекция на промените в нормативната рамка спрямо географското познание, дидактическите специфики в организацията на обучението – целеполагане; преподаване на учебното съдържание, свързано с географското познание; методика за работа с учебниците и учебните помагала и с географската карта; учебно-игровата дейност, проектно-базираното обучение като дидактическа технология);
 • Надгражда знания по методика на обучението по география и икономика, човекът и обществото и човекът и природата за съответните класове, в които преподава учителят. Запознава се с нови държавни образователни стандарти и нормативни документи на МОН, предефинира целите на математическото образование, познава нови подходи и иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване на география и икономика и методи за контрол и оценяване, приложими за учебния предмет и клас.
 • Знания за начините за информационното подпомагане на географското образование в училище, относно концептуалния апарат, конкретни теоретични схващания за функционална грамотност и компетентност и към тяхното приложение в учебната среда; задълбочено познаване на националните и световните тенденции в сферата на  образованието.
 • Знания за интегриране на традиционните образователни технологии с компютърните и мултимедийните технологии и приложението им в образователния процес.
Умения (способност за развиване на педагого-методическите умения):
 • Умения за решаване на задачи, казуси и проекти от: съдържателно естество – анализ на определени компоненти на учебното съдържание; структурно – наложителни промени във формулирането и постигането на общи и тематични цели, на съдържание, форми на урочна и извънурочна учебна дейност; организационно – свързани с различни аспекти на организацията на обучението; технологично – акценти върху определени технологии на обучението в цялост и особено върху новите образователни технологии.
 • Умения за разработване на уроци по география и икономика, човекът и обществото и човекът и природата с използване на съвременни подходи и образователни технологии, насочени към интелектуалното и творческото развитие на учениците. Може да разработи нестандартен (творчески) урок за стимулиране на екипна дейност, познавателна мотивация и насърчаване на самооценката и интереса в обучението.
 • Познава и прилага техники и начини за развиване на универсалните умения за учене и реализация в живота на учениците си: формиране у учениците на комуникативни умения, критично и конструктивно мислене, умения за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка на полезността на информация от различни източници.
 • Умения за подбор и използване и за разработване на учебни материали и реализиране на изследователския подход в обучението.
Лични и професионални компетентности (способност за планиране, реализиране и анализ на дейности на равнище приемливи стандарти за педагогически, социални и граждански компетентности за съответната длъжност на педагогическите специалисти):
 • Развиване на способност да мотивира учениците си чрез осъвременяване на учебния процес по география и икономика, човекът и обществото и човекът и природата  съобразно техните интереси в дигиталното общество, на което те принадлежат.
 • Насърчаване на усвояването на знания и ключови компетентности и разбира ролята на обучението за овладяване на умения за самостоятелен живот, умения за междуличносттно и междукултурно общуване; критично, конструктивно и самокритично мислене.
 • Разбиране на индивидуалната ценност на всеки ученик и се стреми да реализира познавателен напредък според потенциалните му възможности.
 • Разбиране на значението на учебната среда и осигурява позитивна съвременна образователна среда чрез нови подходи и технологии, насочена към индивидуалните потребности на учениците (работа с деца с изявени интереси към география и икономика, човекът и обществото и човекът и природата или с деца, изискващи специална подкрепа в обучението).
 • Развиване на способност за планиране, реализиране и анализ на дейности на равнище приемливи стандарти за педагогически, социални и граждански компетентности.
Финален документ:
Свидетелство (Приложение No15 на Наредба No15/чл.48, ал.1, т.2 – с приложение). Това свидетелство позволява специализантът да кандидатства за придобиване на трета професионално-квалификационна степен.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4.50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика (съгласно чл. 60, ал.1, т.2 от Наредба №15 на МОН от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти).