Социалните комуникации в управлението на образователната институция


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Частично присъствена (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Цели на програмата:

Целите на програмата се определят от потребностите за повишаване на квалификацията на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в областта на социалните комуникации в управлението на образователната институция в съответствие с професионалния им профил и според заеманата длъжност в системата на предучилищното и училищното образование. Декомпозирани са на:
  • базова академична компетентност на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, свързана с усвояване на фундаментална общотеоретична подготовка с необходимия обхват и обем, задълбочени интегративни и интердисциплинарни знания в сферата на социалните комуникации в управлението на образователната институция;
  • специална методическа/дидактическа компетентност за развитие и усъвършенстване на  професионалните компетентности на педагогическите специалисти за осъществяване на ефективни социални комуникации, за адекватно прилагане на стратегии за мотивиране, за успешно управление на конфликтни взаимодействия и за извършване на педагогически изследвания в сферата на социалните комуникации.
Обучението в специализацията осигурява възможност на учителите, директорите и другите педагогически специалисти да кандидатстват в процедура за придобиване на трета професионално-квалификационна степен и подпомага кариерното им развитие.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания за: същност и видове социални комуникации, теории за мотивацията на личността, теории за конфликтите, методи за педагогически изследвания в областта на социалните комуникации.
Умения за: ефективно осъществяване на социални комуникации, прилагане на стратегии за мотивиране, управление на конфликтни взаимодействия, провеждане на педагогически изследвания в областта на социалните комуникации.
Лични и професионални компетентности за: говорене и слушане в процеса на социалната комуникация, предизвикване на активност с помощта на различни стратегии, използване на стилове за решаване на конфликти, адекватни на ситуацията, прилагане на методика за педагогически изследвания в областта на социалните комуникации. 
 
Финален документ:
Свидетелство (Приложение No15 на Наредба No15/чл.48, ал.1, т.2 – с приложение). Това свидетелство позволява специализантът да кандидатства за придобиване на трета професионално-квалификационна степен.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4.50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика (съгласно чл. 60, ал.1, т.2 от Наредба №15 на МОН от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти).