Развитие на творческите способности на децата чрез обучението по изобразително изкуство


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Частично присъствена (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Цели на програмата:

Специализацията има за цел да повиши професионално-педагогическата компетентност на обучаваните педагогически специалисти. Образователните цели на програмата са свързани с:
  • усъвършенстване на  компетентността на педагогическите специалисти в сферата на обучението и практиката по изобразително изкуство;
  • разширяване на знанията на педагогическите специалисти, свързани с творческите процеси;
  • обогатяване на технологията на обучение по изобразително изкуство със специфични методи,  техники и средства, които го превръщат в учене чрез забавление;
  • запознаване на обучаващите се с нови идеи за преподаване, които стимулират творческите способности на учениците;
  • разширяване на компетентността на обучаващите се в сферата на изобразителните техники.

 

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания: основни знания, свързани със същността и спецификата на творческите процеси; ролята на изобразителното изкуство за развитието на творческите способности; спецификата на съвременното поколение ученици; методи на работа, стимулиращи творческите процеси; креативни изобразителни техники.
Умения: формиране на умения за прилагане на методи на работа, стимулиращи творческите процеси; умения за използване на  креативни изобразителни техники в практическата дейност.
Лични и професионални компетентности: развиване на междуличностни и междукултурни умения за общуване; толерантност при участия в колективни творчески проекти; развиване на инициативност и креативност; творческо използване на изобразителни материали; представяне на резултати от творчески дейности в обществена среда; обогатяване на знанията за  художествените творби и творческата дейност; развиване на естетическо чувство чрез артистично себеизразяване.
 
Финален документ:
Свидетелство (Приложение No15 на Наредба No15/чл.48, ал.1, т.2 – с приложение). Това свидетелство позволява специализантът да кандидатства за придобиване на трета професионално-квалификационна степен.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4.50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика (съгласно чл. 60, ал.1, т.2 от Наредба №15 на МОН от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти).