Професионални компетентности за работа в мултикултурна среда


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Частично присъствена (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Цели на програмата:

Специализацията цели повишаване на професионално-педагогическата компетентност на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда. Учебният план осигурява усъвършенстване на професионалните академични и специални педагогически, дидактически и методически компетентности за изграждане на ефективна образователна среда в условията на мултикултурна група/класна стая. Качественото образование на деца и ученици с различен етнически произход е обвързано със сложна система от детерминанти, водещи сред които са: съвкупност от професионални решения за приобщаващо обучение на деца и ученици от различни етнически малцинства и/ или такива с мултикултурно и мултиетническо наследство, целенасочено социално и педагогическо взаимодействие, вкл. с родителите с цел превенция на отпадане от училище.
Целите на професионално-педагогическата специализация са декомпозирани на:
  • базова академична компетентност на учителя/директора/педагогическия специалист спрямо същността на образователната интеграция; ролята на педагогическия хуманизъм в образователния процес; билингвизма в лингвистичен (съотношението между структурните компоненти на първия и втория език), психологичен (в контекста на умствените процеси), социологичен (възможен културен конфликт) и педагогически (характеристики на модели на обучение) аспект; добри практики от образователни системи с традиции спрямо обучението в мултикултурна образователна среда;
  • специална методическа/дидактическа компетентност за комуникация в различни културни контексти; за преподаване чрез интегриране на учебно съдържание в реалния житейски опит на деца и ученици от различни етноси и култури; за създаване на условия за намаляване на предразсъдъците, за изграждане на доверие между участниците в образователния процес; за планиране и реализиране на включващо образование; за превенция спрямо отпадането от системата на предучилищното и училищното образование.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания за концепцията за мултикултурализма и неговото влияние върху поведението на обучаемите; за понятието „културна референтна рамка“: кодове, възприятия, начини на мислене и ценности; за стереотипи, предразсъдъци спрямо различията.
 
Умения за анализиране на професионални ситуации и намиране на ефективни решения за управление на образователния процес в мултикултурна среда; прилагане на интердисциплинарен подход към учебното съдържание с акцент върху историята, географията, културното наследство и социалните проблеми на етническите групи; за ефективно педагогическо общуване и взаимодействие; създаване на микроклимат в класната стая, който се базира на разбиране и толерантност към различието.
 
Лични и професионални компетентности, свързани с планиране и изпълнение на моделирани педагогически ситуации и урочни дейности спрямо деца и обучаеми с етно-културни различия; дидактически варианти за диференциация и индивидуализация на процеса на обучение и възпитание; възможност за прилагане на различни формати и технологии на преподавателски практики, базирани на мултикултурализма като потенциално богатство, а не като проблем.
 
Финален документ:
 
Свидетелство (Приложение No15 на Наредба No15/чл.48, ал.1, т.2 – с приложение). Това свидетелство позволява специализантът да кандидатства за придобиване на трета професионално-квалификационна степен.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4.50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика (съгласно чл. 60, ал.1, т.2 от Наредба №15 на МОН от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти).