Педагогика на наследството


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Частично присъствена (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Цели на програмата:

Определят се от потребностите за повишаване на квалификацията на педагогически кадри с ръководни функции в системата на предучилищното и училищно образование, детски и начални учители, възпитатели и учители в 5. – 12. клас, относно възможностите за интегриране на културното, историческото и природното наследство в обучението по различни учебни предмети в съвременното училище.
Декомпозирани са на:
Базова академична компетентност на педагогическите специалисти:
Свързана с надграждане на общотеоретичната подготовка на педагогическите специалисти в областта на теорията и методологията на наследството и съществуващите добри практики на водещи национални и европейски школи и центрове.
В контекста на представяне на основните типове наследство се конкретизира взаимовръзката с институциите на паметта – музеи, галерии, архиви, библиотеки и други културно-исторически и природни обекти. Очертават се пресечните зони за интердисциплинарно взаимодействие с учебното съдържание по отделни предмети, изучавани в рамките на предучилищното и училищното образование.
Специална методическа/ дидактическа компетентност:
Развивана чрез практико-приложната част на специализацията, в която се поставя акцент върху дидактическите проекции на интегрирането на наследството в обучението по отделни учебни предмети.
През призмата на конкретни области на компетентност от учебните програми се обсъждат теми и проблеми за работа с наследството, които позволяват партньорства на училището с институциите и местата на паметта в рамките на класните и извънкласните дейности.
Обучението в специализацията подпомага детските и началните учители, възпитателите, учителите в 5. – 12. клас и директорите при кандидатстване в процедурите за придобиване на трета професионално-квалификационна степен и кариерното им развитие.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

  • Знания, организирани с различна степен на задълбоченост за взаимодействието между  училищното образование и формите на културна изразност в областта на наследството и институциите на социалната памет - музеи, библиотечно-информационни системи и архиви.
  • Умения, свързани с прилагане на научно-практически познания за педагогическа работа в музеи, галерии, архиви и библиотеки и различни обекти на историческото и природното наследство.
  • Лични и професионални компетентности за успешно планиране и реализиране на педагогико-методически дейности за работа с наследството съобразно спецификата на образователната институция или възрастовата категория ученици; комуникативна компетентност за реализиране на педагогически дейности в сътрудничество с образователни актьори като музеи, библиотеки и архиви; мениджърска компетентност за ефективно управление на проекти в областта на наследството.
Финален документ:
Свидетелство (Приложение No15 на Наредба No15/чл.48, ал.1, т.2 – с приложение). Това свидетелство позволява специализантът да кандидатства за придобиване на трета професионално-квалификационна степен.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4.50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика (съгласно чл. 60, ал.1, т.2 от Наредба №15 на МОН от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти).