Развитие на устната реч в обучението по български език и литература (5. - 12. клас)


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Частично присъствена (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Цели на програмата:

Определят се от потребностите за повишаване на квалификацията в съответствие с професионалните профили и според заеманата длъжност на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищно образование. Декомпозирани са на:
  • базова академична компетентност на учителя/директора/педагогическия специалист;
Участниците в програмата да се запознаят с най-новите теоретични и теоретико-приложни постижения в лингвистиката и в методиката на езиковото и на литературното обучение, както и в свързаните с тях научни области, за механизмите на създаване и възприемане на устна реч, като по този начин се надградят базови компетентности за преподаване на устна реч в средното училище.
  • специална методическа/дидактическа компетентност. Участниците в програмата да се запознаят с конкретни методически похвати и да разработят методически варианти за преподаване и развитие на устната реч в различните степени и етапи на обучението по български език и литература.
Обучението в специализацията е основание учителите и другите педагогически специалисти да кандидатстване в процедурите за придобиване на трета професионално-квалификационна степен и подпомага кариерното им развитие.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

  • Знания. В резултат от обучението по програмата участниците овладяват теоретични и практически знания, голяма част от които са специализирани в съответната тематична област и надграждат достигнатото в подготовката (базова и специална) до този момент; познават, разбират и обясняват теории, концепции, принципи и закономерности; демонстрират критично осъзнаване на знанията в областта и връзките между различните изучавани области.
  • Умения. Участниците правят диагностика на проблемите и ги решават, като се съобразяват със  съвременни изследвания и интегрират досегашни знания с нови; развиват нови и разнообразни умения с оглед на новоусвоените знания и практики; подбират дидактически средства и конструират методически варианти при разработване на творчески продукти, като прилагат иновативни похвати и инструменти
  • Лични и професионални компетентности. Участниците в програмата разработват и излагат аргументирани схващания относно педагогически процеси и практики и обосновават предложения за тяхното усъвършенстване или промяна; събират, обработват и интерпретират специализирана информация, необходима за решаването на сложни проблеми от професионалната си област; инициират промени и управляват процесите на развитие в сложни условия, ангажират се с важни проблеми, възникващи в процеса на работата или обучението.
Финален документ:
Свидетелство (Приложение No15 на Наредба No15/чл.48, ал.1, т.2 – с приложение). Това свидетелство позволява специализантът да кандидатства за придобиване на трета професионално-квалификационна степен.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4.50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика (съгласно чл. 60, ал.1, т.2 от Наредба №15 на МОН от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти).