Математика. Съвременно математическо образование (5. - 12. клас)


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Частично присъствена (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Цели на програмата:

Тази професионално-педагогическа специализация има за цел повишаване професионално-педагогическата компетентност на учителите, преподаващи математика в средното образование (5. – 12. клас) относно повишаване на:
• базовата математическа компетентност на учителя по предмета;
• специалната методическата компетентност за преподаване на математика в новите образователни реалности във връзка с реформата в образованието и новите нормативни документи на МОН от 2016 г.; обогатяване и преструктуриране на учебното математическо съдържание; навлизане на съвременни дидактични средства в обучението (електронни учебници, динамичен математически учебен софтуер, интерактивна бяла дъска, таблети; прилагане на нови образователни технологии в обучението по математика).
Обучението в специализацията подпомага учителите, директорите и другите педагогически специалисти при кандидатстване в процедурите за придобиване на трета професионално-квалификационна степен и кариерното им развитие.

 

 

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

В резултат от обучението по този учебен план специализантите ще овладеят/усъвършенстват следните професионално-педагогически компетенции:
Знания (академична /базова компетентност)
 • Актуализира и развива базови теоретични знания по математика (алгебра, геометрия, математически анализ, теория на вероятностите и статистика, комбинаторика);
 • Надгражда знания по методика на обучението по математика за съответните класове, в които преподава учителят; запознава се с нови държавни образователни стандарти и нормативни документи на МОН, предефинира целите на математическото образование, познава нови подходи и с иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване на математика и методи за контрол и оценяване, приложими за учебния предмет и клас.
 • Знания за компютърно подпомагане на математическото обучение в училище: познава видове динамичен учебен софтуер по математика, програми за разработване на компютърни урочни презентации, визуализации и др.;
 • Знания за интегриране на традиционните образователни технологии с компютърните и мултимедийните технологии, и приложението им в образователния процес.
 
Умения (педагого –методическа компетентност)
 • Умения за решаване на задачи от основните дялове на математика, приложими към учебното математическо съдържание в училище (образователна степен, клас).
 • Умения за проучване и систематизиране на задачи по математика по различни критерии (според функциите на задачите, методите за решаване/доказване, като средство и метод за оценяване и др.).
 • Умения за разработване на уроци по математика с използване на съвременни подходи и образователни технологии, насочени към интелектуалното и творческото развитие на учениците. Може да разработи нестандартен (творчески) урок по математика за стимулиране на екипна дейност, познавателна мотивация и насърчаване на самооценката и интереса в обучението по математика.
 • Познава и прилага техники и начини за развиване на универсалните умения за учене и реализация в живота на учениците си: формиране у учениците на комуникативни умения, критично и конструктивно мислене, умения за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка на полезността на информация от различни източници.
 • Умения за подбор и използване на математически учебен софтуер Geо Gebra или др., за разработване на учебни материали и реализиране на изследователския подход в обучението по математика.
 
Личностни и професионални компетенции: 
 • Учителят развива способност да мотивира учениците си чрез осъвременяване на учебния процес по математика съобразно техните интереси в дигиталното общество, на което те принадлежат.
 • Насърчава усвояването на знания и ключови компетентности по математика и разбира ролята на обучението за овладяване на умения за самостоятелен живот, умения за междуличностно и междукултурно общуване; критично, конструктивно и самокритично мислене.
 • Разбира самоценността на всеки ученик и се стреми да реализира познавателен напредък според потенциалните му възможности.
 • Разбира значението на учебната среда и осигурява позитивна съвременна образователна среда чрез нови подходи и технологии, насочена към индивидуалните потребности на учениците (работа с деца с изявени интереси към математиката или с деца, изискващи специална подкрепа в обучението по математика).
 
Финален документ:
Свидетелство (Приложение No15 на Наредба No15/чл.48, ал.1, т.2 – с приложение). Това свидетелство позволява специализантът да кандидатства за придобиване на трета професионално-квалификационна степен.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4.50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика (съгласно чл. 60, ал.1, т.2 от Наредба №15 на МОН от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти).