Съвременни технологии в предучилищното образование


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Частично присъствена (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Цели на програмата:

Тази специализация цели повишаване професионално-педагогическата компетентност на детските учители, директори и възпитатели, възпитаващи и обучаващи 3 – 7-годишните деца в детската градина. Надграждането на професионално-педагогическата компетентност на тези педагогически специалисти се реализира в два модула:
 • Развиване на педагогическата компетентност на специализанта чрез актуализиране и овладяване на знанията за технологичен подход и компетентностен подход в образованието; запознаване със съвременни образователни технологии и педагогически технологии, акцентиращи към личностно-поведенчески и социално-организационни аспекти на управление на предучилищното образование.
 • Развиване на специфичната методическа компетентност на учителя при подготовката на децата за овладяване знания, умения и отношения за покриване на ДОС (държавните образователни стандарти) по образователни направления. Проектирани са нови елементи на компетентността на учителите в нормативните документи на МОН от 2015/2016г. като се изисква обучението да се реализира изцяло чрез игрова дейност. Има обогатяване и преструктуриране на познавателното съдържание на образователните направления (предметни области); осъвременяване на дидактичната база и методите на обучение (както и нови дидактични средства - интерактивна бяла дъска, таблети, интелигентни играчки) и нови образователни и педагогически технологии и т.н.).

Обучението в специализацията подпомага учителите, директорите и другите педагогически специалисти при кандидатстване в процедурите за придобиване на трета професионално-квалификационна степен и кариерното им развитие.


Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

В резултат от обучението по този учебен план специализантът ще овладее и усъвършенства следните професионално-педагогически компетенции:
Знания (академична /базова компетентност):
 • Актуализира и развива базови теоретични знания по педагогика, дидактика, детска психология, методика на обучението по ... (основни направления в детската градина).
 • Надгражда знания по методика на обучението по ... (за съответните образователните направления в детската градина).
 • Запознава се с новите държавни образователни стандарти и нормативни документи на МОН и предефинира целите на предучилищното образование.
 • Опознава нови подходи, систематизира иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване на знания, умения и отношения на децата, развива умения да ги прилага на практика. Запознава се с нови функции на играчките – интерактивни играчки, математически игри пъзели, домино, лего-математика и др.
 • Възприема нови методи за контрол и оценяване на детските постижения (детското портфолио) и разкрива нови оценъчни функции на традиционни методи.
 • Знания за интегриране на традиционните образователни технологии с компютърните и мултимедийните технологии и приложението им.
Умения (педагого–методическа компетентност):
 • Умения за планиране и организация на познавателния процес в съответствие на новите нормативни документи.
 • Умения за проучване и систематизиране на игри и дидактични средства по различни критерии от различни предметно-научни области.
 • Умения за използване на съвременни подходи и образователни технологии, насочени към личностното, интелектуалното и творческото развитие на децата. Учителят ще може да разработи педагогическа ситуация по нетрадиционен начин.
 • Развива умения да стимулира индивидуалното участие, екипна дейност, познавателна мотивация и насърчаване на самооценката и интереса на децата в познавателната дейност.
 • Прилага техники за развиване на комуникативни умения, критично и конструктивно мислене, умения за ефективно проучване и търсене, експериментиране от децата за самостоятелно поучаване на информация.
 • Умения за разработване на учебни материали и реализиране на изследователския подход в обучението по математика.
Лични и професионални отношения (управление на образователния процес – стимули, контрол, оценка):
 • Учителят развива способност да планира със съвременни механизми образователния процес (педагогическа ситуация, проект и др.).
 • Използва съвременни технологии за стимулиране на познавателна мотивация на децата, съобразявайки се с техните интереси и психологически особености, както и с изискванията на дигиталното общество на което те принадлежат.
 • Насърчава развиването на ключови компетентности в децата, развива умения за междуличностно и междукултурно общуване; критично, конструктивно и творческо мислене.
 • Разбира самоценността на всяко дете и се стреми чрез новите подходи да реализира и оценява познавателния напредък на всяко дете според потенциалните му възможности.
 • Разбира значението на учебната среда и осигурява позитивна съвременна образователна среда.
 
Финален документ:
Свидетелство (Приложение No15 на Наредба No15/чл.48, ал.1, т.2 – с приложение). Това свидетелство позволява специализантът да кандидатства за придобиване на трета професионално-квалификационна степен.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4.50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика (съгласно чл. 60, ал.1, т.2 от Наредба №15 на МОН от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти).