Информатика и информационни технологии. Съвременно технологично образование (5. - 12. клас)


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Частично присъствена (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Цели на програмата:

Тази професионално-педагогическа специализацията има за цел повишаване професионално-педагогическата компетентност на учителите, преподаващи информационни технологии и информатика в средното образование (5. – 12. клас) относно:
 • придобиване на знания за най-новите теоретични и теоретико-приложни постижения в неговата и в свързаните с нея научни области, като се надградят базови информационни и технологични компетентности;
 • специална методическата компетентност за преподаване на учебните дисциплини, свързани с новите образователни реалности във връзка с реформата в образованието и новите нормативни документи на МОН; обогатяване на учебното съдържание; прилагане на съвременни интерактивни електронни дидактични средства в обучението, прилагане на нови образователни техники в обучението по информационни технологии и информатика.
Дългосрочна цел на обучението в професионално-педагогическата специализация е възможността учителите да кандидатстват в процедурите за придобиване на трета ПКС (професионална квалификационна степен), което влияе на тяхната атестация и стимулира кариерното развитие.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

В резултат от обучението специализантите ще овладеят/усъвършенстват следните професионално-педагогически компетенции:
Знания (академична /базова компетентност):
 • Актуализира и развиване на знанията по информатика и информационни технологии;
 • Надгражда знания и обогатява опита за общите и частни проблеми на методиката на обучението в тези области;
 • Запознава се с нови държавни образователни стандарти и нормативни документи на МОН, предефинира целите на дигиталното образование, познава нови подходи и иновативни образователни технологии, техники, методи на преподаване, методи за контрол и оценяване, приложими за съответния учебен предмет и клас;
 • Знания за интегриране на традиционните образователни технологии с интерактивните мултимедийни технологии и приложението им в образователния процес;
 • Методологията и методиката на педагогическите изследвания и понятийния им апарат;
 • Ключовите европейски компетенции и богата професионална култура.
 
Умения (педагого–методическа компетентност):
 • Познаване системата на понятията, твърдения и идеи в областта на компютърните науки и методиката на обучението по информатика и информационни технологии;
 • Усвояване на теоретичните и дидактични проблеми на информатичните задачи и на програмното моделиране;
 • Овладяване на логическата структура на формулиране на определения и твърдения, на структурата на задачи, програми и модели;
 • Познаване на съвременното образователно съдържание в училище и на съвременните образователни технологии в урока по информатика и информационни технологии;
 • Широка информираност за дидактическите проблеми на образованието в областта на информатиката и информационните технологии чрез изследване на научно-методически източници, включително и интернет изданията;
 • Умения за систематизирано и аргументирано представяне на методически проблеми – устно, писмено и чрез мултимедийни средства;
 • Познава и прилага техники и начини за развиване на универсалните умения за учене и реализация в живота на учениците си: формиране у учениците на комуникативни умения, критично и конструктивно мислене, умения за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка на полезността на информация от различни източници.
Отношения (управление на образователния процес – стимули, контрол, оценка):
 • Учителят развива способност да мотивира учениците си чрез осъвременяване на учебния процес, съобразно техните интереси в дигиталното общество, на което те принадлежат.
 • Екипна работа и спазване на принципите на академичната и научноизследователска етика.
 • Практико-приложно участие в регионални, национални и международни педагогически изследвания и образователни форуми в областта на  методиката на обучение и професионалното образование.
 • Създаване и управление на педагогически и частно-методически информационни ресурси.
 • Визия за усъвършенстването на практиката с позитивни образователни политики, резултат от научни изводи и обобщения.
 • Насърчава усвояването на знания и ключови дигитални компетентности и разбира ролята на обучението за овладяване на умения за самостоятелен живот, умения за междуличностно и междукултурно общуване; критично, конструктивно и самокритично мислене.
 • Разбира индивидуалната ценност на всеки ученик и се стреми да реализира познавателен напредък според потенциалните му възможности.
 • Разбира значението на учебната среда и осигурява позитивна съвременна образователна среда чрез нови подходи и технологии, насочена към индивидуалните потребности на учениците.
 
Финален документ:
Свидетелство (Приложение No15 на Наредба No15/чл.48, ал.1, т.2 – с приложение). Това свидетелство позволява специализантът да кандидатства за придобиване на трета професионално-квалификационна степен.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4.50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика (съгласно чл. 60, ал.1, т.2 от Наредба №15 на МОН от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти).