Психологическо и педагогическо консултиране в училище


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Частично присъствена (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Цели на програмата:

Специализацията има за цел повишаване психолого-педагогическата компетентност на обучаваните педагогически съветници, училищни психолози и ресурсни учители в съответствие със заеманата от тях длъжност.
Образователните цели на програмата са свързани с усъвършенстване компетентността на училищните психолози, педагогическите съветници и ресурсните учители при организирането и провеждането на социално-психологически тренинги и други форми на междуличностно взаимодействие при учениците с поведенчески, емоционални и интелектуални затруднения. Обучението включва разнообразие от методи и техники на обучение  като мотивационни подходи и модели на обучение, методи и техники за работа в дигитална среда, методи за психологическо взаимодействие и др.
Дългосрочна цел: Обучението в специализация е основание педагогическите съветници, училищните психолози и ресурсните учители да кандидатстват в процедурите за придобиване на трета професионално-квалификационна степен.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

В резултат от обучението специализантите овладяват/усъвършенстват следните професионално-психологически компетенции:
  • Разработване на социално-психологически тренинги и методи за диагностика, групово и индивидуално консултиране на ученици. Изготвяне и програма за професионална фасилитация на учителския труд.  Знания за: планиране, организация и ръководене на учителския екип.
  • Умения за психологическо консултиране и тренингово обучение в училищна среда.
Знания:
Надгражда базовите научни знания на педагогическите съветници и училищните психолози. Специализантите са запознават с  нови държавни образователни стандарти и нормативни документи на МОН, предефинират се целите на съвременното образование, запознават се с нови подходи и иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване, планиране и провеждане на психологическо изследване и социално-психологически тренинг.
Умения (способност за развиване на педагого-методическите умения):
  • Умения за проектиране и провеждане на социално-психологически тренинги.
  • Запознаване с актуални  методи за психологическа  диагностика.
  • Усвояване на умения за групово и индивидуално консултиране на ученици.
  • Изготвяне и програма за професионална фасилитация на труда  на учителския екип.
Лични и професионални компетентности:
  • Развива способности за мотивация на  учениците и справяне с личностовите и междуличностните има дефицити.
  • Насърчава усвояването на знания и ключови компетентности по предметите от философския цикъл и разбира ролята на обучението за овладяване на умения за самостоятелен живот, умения за междуличностно и междукултурно общуване; критично, конструктивно и самокритично мислене.
  • Разбира ценността на всеки ученик и се стреми да реализира познавателен напредък и психологически комфорт според потенциалните му възможности.
  • Разбира значението на учебната среда и осигурява позитивна съвременна образователна среда чрез нови подходи и технологии, насочена към индивидуалните потребности на учениците (работа с деца с поведенчески проблеми и обучителни трудности или с деца, изискващи специална подкрепа в обучението).
Финален документ:
Свидетелство (Приложение No15 на Наредба No15/чл.48, ал.1, т.2 – с приложение). Това свидетелство позволява специализантът да кандидатства за придобиване на трета професионално-квалификационна степен. 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4.50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика (съгласно чл. 60, ал.1, т.2 от Наредба №15 на МОН от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти).