Профилираната подготовка по география и икономика


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Частично присъствена (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Цели на програмата:

Основната цел е повишаване професионално-педагогическата компетентност на учителите, преподаващи география и икономика в профилираната подготовка. Теоретичната обосновка обхваща научно-методическите основи на училищните курсове по география и икономика,  на дидактическите им проблеми и използването на дидактическия потенциал на различните източници на информация в учебна среда.
Основен конструкт на програмата е практико-приложната функционалност за комплексната подготовка и формиране на специфични компетентности:
 • базова академична компетентност на учителя по учебните курсове – география и икономика в новите образователни реалности във връзка с реформата в образованието и новите нормативни документи на МОН;
 • специална методическата компетентност за преподаване на география и икономика и формирането на начални изследователски нагласи; провокиране на социални умения, свързани с различни форми на комуникация с ангажираните в образователния процес; аргументиране на осъзнато интердисциплинарно интегриране в контекста на образователните реалности; подготвя за адаптивност към конкурентността на пазара на труда; обогатяване и преструктуриране на учебното съдържание; навлизане на съвременни дидактични средства в обучението; стимулиране на критична и обективна самооценка и стремеж към професионално самоусъвършенстване съответно на динамиката на съвремието ни.
Обучението в специализацията е основание за кандидатстване по процедурите за придобиване на трета професионално-квалификационна степен и за кариерното развитие на успешно дипломираните учители.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания. Разширяване и задълбочаване на знания, умения и отношения, свързани с:
 • природноресурсния потенциал на Земята и устойчивото развитие;
 • геополитическата структура и организация на обществото, с концепции за развитието му и с регионални особености на електоралните, социално-демографските, културните и селищни процеси и проблеми; с политико-икономическата структура и организация на регионите; с различията в типологията и общественото  развитие  на  страните  и  произтичащите  на  тази  основа  конфликти;
 • развитието на световното стопанство, преодоляване на енергийния проблем и оценяване на международната икономическа интеграция.
 • географията на регионите и страните и с изграждането на ключови географски компетентности на ученика; формиране  на  активна  гражданска  позиция  по  проблемите  на  Евроазиатския  регион  и  България;
 • картографията и географското познание, за географската информация и геоинформационните технологии.
Умения. Способност за развиване на педагого-методическите умения и създаване на  възможности  за  изграждане  на  ключови компетентности, свързани с развитие на географската култура за разбиране и разумна дейност в географското пространство, с изразяване и аргументиранe на мнение по важни регионални и международни проблеми и политики, с анализиране на информация от различни източници, с коментиране на хипотези за бъдещото развитие на света и глобалните проблеми, с формиране на модели на поведение за активна гражданска позиция на ученика.
 • Да насочва на ученика към дейности, свързани с интерпретирането на географски и икономически знания за природните ресурси и устойчивото развитие; формиране на активна гражданска позиция по глобалните проблеми на човечеството.
 • Задълбочаване, разширяване, обобщаване на знанията, уменията и отношенията, за работа в екип, за  участие  в  ученическо  изследване  по  даден  проблем,  за  изготвяне  на  учебни  прогнози  и  ученически  проекти,  за  систематизиране  и трансформиране на географска и икономическа информация от различни източници, за участие в дискусия.
Лични и професионални компетентности, свързани със способност за планиране, реализиране и анализ на дейности на равнище приемливи стандарти за:
 • дейности, свързани с интерпретирането на географски и икономически знания за демографските, социалните, икономическите и екологичните проблеми на национално, регионално и местно равнище и формиране на активна гражданска позиция.
 • изразяване на критично мислене, използване на специализирана литература и самостоятелно да разработва научна теза. Да формира модели на поведение за активна гражданска позиция на ученика.
 • допринасяне за изграждането на географски ключови компетентности на ученика и способността му самостоятелно да аргументира, дискутира, коментира и оценява различни идеи и концепции.
 
Финален документ:
Свидетелство (Приложение No15 на Наредба No15/чл.48, ал.1, т.2 – с приложение). Това свидетелство позволява специализантът да кандидатства за придобиване на трета професионално-квалификационна степен.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4.50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика (съгласно чл. 60, ал.1, т.2 от Наредба №15 на МОН от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти).