Информационни технологии за обучение в началното училище


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Частично присъствена (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Цели на програмата:

  • повишаване професионално-педагогическата компетентност на обучаваните педагогически специалисти в съответствие със заеманата от тях длъжност;
  • повишаване базовата академична компетентност на началния учител;
  • повишаване на дигиталната компетентност на началния учител, като предпоставка за по-висока ефективност в преподавателската работа;
  • прилагане на иновационни стратегии в образователния процес, разнообразие от методи и техники на обучение, като методи за активно учене, мотивационни подходи и модели на обучение, методи и техники за работа в дигитална среда, методи за педагогическо взаимодействие и др.;
  • запознаване с основните педагогически акценти при прилагането на информационни технологии в обучението в начален етап. Ще се акцентира върху съвременни интерактивни методи на обучение и работа в дигитална среда. Учителите ще разработят дигитални дидактически материали, които могат да използват в процеса на обучение в отделните теми на учебното съдържание.
Дългосрочна цел на обучението в професионално-педагогическата специализация е възможността учителите да кандидатстват в процедурите за придобиване на трета ПКС (професионална квалификационна степен) и стимулиране на тяхното кариерно развитие.

 


Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

По време на обучението си специализантите овладяват широкопрофилни теоретични знания за:
• притежава широк спектър от теоретични и практически знания в областта на прилагане на съвременните информационни и комуникационни технологии в обучението в началните класове, като надгражда базовите педагогически знания;
• познава, разбира и изразява теории, концепции, принципи и закономерности в областта на педагогиката на 21-ви век;
• демонстрира критично осъзнаване на знанията в областта на образователните технологии. Знания за прилагане на иновативни образователни стратегии в педагогическата практика на българското училище. Знания за интегриране на традиционните образователни технологии с компютърните и мултимедийните технологии и приложението им в образователния процес.
 
Умения:
• владее богат набор от практически и познавателни умения и подходи за работа в дигитална среда, необходими за разбирането на проблемни ситуации в обучението и  разработването на творчески решения;
• демонстрира свободно прилагане на компютърно и уеб базирани методи на обучение и дигитални  инструменти, отличаващи се с иновативност при обучението в началните класове;
• демонстрира уменията за работа с интерактивни методи за активно учене, за мотивиране учебната дейност на учениците, организиране на интерактивна образователна среда и др.;
• развива нови и разнообразни умения за прилагане на информационните технологии в обучението в отговор на бързоразвиващите се технологии в съвременния дигитален век.
 
Лични и професионални компетентности:
• проявява творчество и новаторство при планирането и дизайна на обучението и при разработването и създаването на дигитално учебно съдържание;
• системно и задълбочено оценява своите теоретични знания и дигитални умения и идентифицира потребности от нови;
• умее да участва активно в дискусии на професионални теми в областта на прилагане на ИКТ в обучението, като представя ясно и достъпно собствени схващания, формулировки на проблеми и възможни решения пред групата, използвайки богат набор от техники и подходи;
• събира, обработва и интерпретира педагогическа литература, необходима за решаването на сложни проблеми от областта на образователните технологии и областта на приложение на информационните и комуникационните технологии в образователния процес в началните класове.
 
Финален документ:
Свидетелство (Приложение No15 на Наредба No15/чл.48, ал.1, т.2 – с приложение). Това свидетелство позволява специализантът да кандидатства за придобиване на трета професионално-квалификационна степен.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4.50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика (съгласно чл. 60, ал.1, т.2 от Наредба №15 на МОН от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти).