Съвременни аспекти на обучението по физическо възпитание и спорт


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Частично присъствена (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Цели на програмата:

Целите на програмата се определят от потребностите за повишаване на квалификацията на учителите по физическо възпитание и спорт и учителите, които преподават предмета Физическа култура в детските градини и Физическо възпитание в началното училище  в съответствие с професионалния им профил в системата на предучилищното и училищно образование. Декомпозирани са на:
  • базова академична компетентност на учителя по физическо възпитание и спорт, свързана с надграждане на фундаменталната общотеоретична подготовка с необходимия обхват и обем задълбочени интегративни и интердисциплинарни знания в сферата на педагогическите, спортно-техническите, психологическите, медико-биологичните и др. науки;
  • специална методическа/дидактическа компетентност за изграждането на специалисти с професионални умения и компетенции за обучение, възпитание, общуване и взаимодействие с децата и младите хора, в училищната и извънкласна/извънучилищна дейност и за организиране на тяхното  свободно време, насочена към: планиране, провеждане, ръководство и контрол на часовете по физическо възпитание и спорт, спортни тренировки и рекреационни занимания със спортна насоченост; работа в екип и за оптимално реализиране на педагогически взаимодействия; действено отношение към актуалните проблеми в спортната наука и практика; работа с деца за развитие на техните способности в различни спортни направления; превенция на здравето и др.

Обучението в специализацията подпомага учителите, които преподават предмета Физическо възпитание и спорт и Физическа култура  при кандидатстване в процедурите за придобиване на трета професионално-квалификационна степен и кариерното им развитие.


Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

  • Знания, които са организирани с различна степен на задълбоченост спрямо теорията, техниката, тактиката и методиката на преподаване на основните видове спорт, по които спортният педагог трябва да умее да обучава хора от различна възраст и с различни по степен двигателни възможности, вкл. с двигателни и ментални дефицити.
  • Умения, свързани с прилагане на научни и практически познания спрямо изследване, анализиране и интерпретиране на специализирана информация с цел вземане на точни управленски решения, свързани с образователната, с възпитателната и със спортно-състезателната учебна дейност.
  • Лични и професионални компетентности, които съответстват на мотивирано отношение към планирането, реализирането и анализа на педагого-методически дейности на равнище стандарти спрямо познанията от областта на науките, на чиито базис е конструиран учебният предмет; психологически познания и умения за работа със съответната възрастова категория ученици;  комуникативна компетентност за реализиране на ефективен образователен процес в класната стая и в извънкласни условия; мениджърска компетентност да се управлява средата и участниците в нея.
Финален документ:
Свидетелство (Приложение No15 на Наредба No15/чл.48, ал.1, т.2 – с приложение). Това свидетелство позволява специализантът да кандидатства за придобиване на трета професионално-квалификационна степен.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4.50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика (съгласно чл. 60, ал.1, т.2 от Наредба №15 на МОН от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти).