Социалнопедагогическа работа с деца в риск


Форми на обучение / Информационен пакет:

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Цели на програмата:

Специализацията е форма на обучение за продължаваща квалификация на педагогическите специалисти. Реализира се като едногодишно обучение по учебен план, осигуряващ актуализиране и надграждане на професионалните академични и педагогически компетенции за работа с деца в риск, с емоционално-поведенчески проблеми и девиации, както и с техните семейства. Тя дава възможност за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен (ТРЕТА ПКС) и предполага кариерно развитие на педагогическия специалист.
Специализацията има за цел повишаване професионално-педагогическата компетентност на обучаваните специалисти в съответствие със заеманата от тях длъжност.
  • базова академична компетентност на педагогическия специалист, свързана със социалнопедагогическата работа с деца в риск;
  • формиране и доразвиване на професионални умения и компетенции за идентифициране, диагностициране и анализиране на риска и рисковото поведение; противодействие на деструктивното поведение в училище; възможности за преодоляване на рисково поведение; придобиване на умения за оценка на риска; усвояване на подходи и методи за работа с деца в риск и с проблемно поведение – ресурсно-ориентиран подход, ролеви и проективни подходи; развиване на умения за работа с родители на рискови групи деца и с проблемно поведение.
Дългосрочна цел на обучението в професионално-педагогическата специализация е възможността учителите да кандидатстват в процедурите за придобиване на трета ПКС (професионална квалификационна степен), което влияе на тяхната атестация и стимулира кариерното развитие.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания
•     Обучението осигурява теоретическа и практическа подготовка за работа с деца в риск и техните семейства. Способства за придобиване на специфични знания и умения за превенция, оценка и преодоляване на рискови фактори и рисково поведение при децата и учениците, както и стратегии за повишаване личностната функционалност на рисковите деца и групи.
•     Предоставят се знания за подходи, методи и техники за работа с деца в риск, с девиантно поведение и емоционално-поведенчески дефицити.
•     Предлагат се знания за професионалната етика при работата с деца в риск и за социалнопедагогическите взаимодействия между училището и детската градина и други образователни и социални институци и услуги.
Умения
•     Умения за социалнопедагогическа работа с различни групи деца в риск, с деца в рискови ситуации и със семейства с деца в риск.
•     Умения за извършване на социална оценка по случай - идентифициране и анализиране причините за проблемно поведение на децата и учениците; оценка на риска и умение за прилагане на нетрадиционни и ефективни подходи за противодействие на деструктивното поведение, извеждане на ресурси, възможности  и  алтернативни източници на подкрепа.
•     Умения за социалнопедагогически взаимодействия между училище, детска градина и други образователни и социални институции и услуги, свързани с детското благосъстояние.
Лични и професионални компетентности
• Социлнопедагогическа работа с деца в риск, с отклонения в поведението, с проблеми в общуването и адаптацията към социалната среда.
• Консултантска работа с родители, деца и ученици, учители, възпитатели при възникване на социалнопедагогически проблеми.
• Организаторска, диагностична и контролна дейност в сферите за подпомагане, рехабилитиране, ресоциализация и интеграция на деца в риск и с поведенчески проблеми.
•   Способности за вземане на адекватни решения в реална работна среда, съответстващи на конкретната ситуация при работа с деца в риск.
• Отговорност, гъвкавост, решителност и креативност при осъществяване на професионалните взаимодействия.
 
Финален документ:
Свидетелство (Приложение No15 на Наредба No15/чл.48, ал.1, т.2 – с приложение). Това свидетелство позволява специализантът да кандидатства за придобиване на трета професионално-квалификационна степен.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4.50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика (съгласно чл. 60, ал.1, т.2 от Наредба №15 на МОН от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти).