Иновации в училищното образование


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Частично присъствена (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Цели на програмата:

Специализацията е форма на обучение за продължаваща квалификация на педагогическите специалисти/учителите. Реализира се като едногодишно обучение по учебен план, осигуряващ актуализиране и надграждане на професионалните академични и педагогически компетенции за организиране на учебния процес, обучението е ориентирано към интерактивно преподаване и учене, т. е. практически ориентирано обучение (раздвижено, ангажирано, творческо ориентирано. Тя дава възможност за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен (Трета ПКС) и предполага кариерно развитие на учителя.
Специализацията има за цел повишаване професионално-педагогическата компетентност на обучаваните специалисти в съответствие със заеманата от тях длъжност.
  • базова академична компетентност на учителя;
  • прилагане на иновационните стратегии в   образователния процес, разнообразие от методи и техники на обучение, като методи за активно учене, мотивационни подходи и модели на обучение, методи и техники за работа в дигитална среда, методи за педагогическо взаимодействие и др. във връзка с реформата в образованието и новите нормативни документи на МОН;
Дългосрочна цел на обучението в професионално-педагогическата специализация е възможността учителите да кандидатстват в процедурите за придобиване на трета ПКС (професионална квалификационна степен), което влияе на тяхната атестация и стимулира кариерното развитие.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания
  • Надгражда базовите научни знания на педагогическите специалисти. Запознава се с нови държавни образователни стандарти и нормативни документи на МОН, предефинира целите и на съвременното образование, познава нови подходи и иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и учене и методи за контрол и оценяване, приложими за учебния предмет и клас.
  • Знания за усъвършенстване на професионално-личностните качества и компетентности на учител за използване на иновационните образователни стратегии в педагогическата практика на българското училище. Знания за интегриране на традиционните образователни технологии с компютърните и мултимедийните технологии и приложението им в образователния процес.
Умения
  • Уменията за усъвършенстване на професионалните дейности на педагогическите специалисти за ефективно управление на образователния процес.
  • Познава и прилага техники и начини за развиване на универсалните умения за учене и реализация в живота на образователната институция: висока професионална култура за по-ефективен образователно-възпитателен процес, вкл. със съвременни информационни технологии.
  • Умения и способности, свързани с изпълнение на преките задължения, като планиране, организиране, контролиране, умения за вземане на решения, комуникативни умения и др.
Лични и професионални компетентности
  • Отговорно отношение за осъществяване на държавната политика в областта на образованието, образователно-възпитателната дейност и цялостната административно-стопанска работа в училище.
  • Разбира значението на образователната институция, като насочва усилия за постигане на ефективни резултати, правещи възможно пълноценното функциониране на училището.
 
Финален документ:
Свидетелство (Приложение No15 на Наредба No15/чл.48, ал.1, т.2 – с приложение). Това свидетелство позволява специализантът да кандидатства за придобиване на трета професионално-квалификационна степен.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4.50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика (съгласно чл. 60, ал.1, т.2 от Наредба №15 на МОН от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти).