Ефективно управление на образователните институции


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Частично присъствена (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Цели на програмата:

Специализацията е форма на обучение от т.н. продължаваща квалификация на педагогическите специалисти/директори и зам. директори. Реализира се като едногодишно обучение по учебен план, осигуряващ актуализиране и надграждане на професионалните академични и педагогически компетенции за управление на образователната институция. Училищното управление е важна стъпка към качество на образованието, изразяваща се в съвкупност от управленски функции, целенасочено взаимодействие и задълбочен процес от социалния и икономическия мениджмънт. В цялостната управленска дейност директорът е основна фигура, както като педагогически ръководител, така и като педагогически мениджър. Неговите мениджърски функции предполагат отлично разбиране качествената страна на управленската дейност.

Тя дава възможност за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен (ТРЕТА ПКС) и предполага кариерно развитие на управленските кадри.
Специализацията има за цел повишаване професионално-педагогическата компетентност на обучаваните специалисти в съответствие със заеманата от тях длъжност.
  • базова академична компетентност на ръководителя;
  • прилагане на иновационните стратегии в управления процес, разглеждане на съвременни модели на управление, управление на човешките ресурси, психологически фактори, управление на информационни системи, и др. във връзка с реформата в образованието и новите нормативни документи на МОН.
Дългосрочна цел на обучението в професионално-педагогическата специализация е възможността учителите да кандидатстват в процедурите за придобиване на трета ПКС (професионална квалификационна степен), което влияе на тяхната атестация и стимулира кариерното развитие.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания

  • Надгражда базовите научни знания за успешно управление на образователната институция, свързано с постигане на висока ефективност, за компетентностите в професионалния профил на директора-мениджър
  • Знания, свързани със стратегическото управление и развитие на училището – образователен процес, педагогически персонал и взаимоотношения, разгръщане на ресурсите, отговорности и др.
  • Знания за усъвършенстване на професионално-личностните качества и компетентности на директора-мениджър за използване на иновационните образователни стратегии в педагогическата практика на българското училище.
Умения
  • Уменията за усъвършенстване на професионалните дейности на директора за ефективно управление на образователната институция.
  • Познава и прилага техники и начини за развиване на универсалните умения за учене и реализация в живота на образователната институция: висока управленска култура, мотивиране на персонала за качествена професионална дейност, създаване на условия за по-ефективен образователно-възпитателен процес, подобряване на материално-техническата база в училището вкл. със съвременни информационни технологии, повишаване авторитета на училището.
  • Умения и способности, свързани с изпълнение на преките задължения, като планиране, организиране, контролиране, умения за вземане на решения, комуникативни умения и др.
Лични и професионални компетентности
  • Отговорно отношение за осъществяване на държавната политика в областта на образованието, образователно-възпитателната дейност и цялостната административно-стопанска работа в училище
  • Разбира значение на образователната институция, като насочва усилия за постигане на ефективни резултати, правещи възможно пълноценното функциониране на училището.

 

Финален документ:

Свидетелство (Приложение No15 на Наредба No15/чл.48, ал.1, т.2 –с при-ложение). Това свидетелство позволява специализантът да кандидатства за придобиване на трета професионално-квалификационна степен

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4.50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика (съгласно чл. 60, ал.1, т.2 от Наредба №15 на МОН от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти).