СПЕЦИАЛИЗИРАЩ МОДУЛ „МУЗИКАЛЕН ИНСТРУМЕНТ/ПЕЕНЕ“


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Педагогически факултет)

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Цели на програмата:

Целта на модула за придобиване на професионална квалификация „преподавател по музикален инструмент/пеене“ е завършилите модула да се превърнат в специалисти с висока методологична, дидактична, теоретична и практическа подготовка, с умения за работа като преподаватели в Детски музикални школи, Школи по изкуствата и Центрове за работа с деца. Курсът на обучение осигурява профилиране и задълбочаване на музикалноизпълнителската и методическата подготовка на студентите от специалност Педагогика на обучението по музика, като им дава систематизирани базисни и специализирани познания и умения от сферата на музикалното изпълнителство и педагогика.

Професионална квалификация:

Преподавател по: акордеон, валдхорна, баритон, виола, виолончело, гайда, гъдулка, кавал, кларинет, класическа китара, класическо пеене, контрабас, народно пеене, обой, пиано, поп и джаз пеене, саксофон, тамбура, тромпет, туба, ударни инструменти, фагот, флейта, цигулка, цугтромбон

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
В курса на обучение студентите получават базисна педагогическа подготовка и изграждат система от основни и специализирани академични знания и умения в областта на музикалноизпълнителското изкуство; по методика на преподаване на съответния музикален инструмент/пеене.
Практико-приложната подготовка на обучаемите се осъществява с методическото ръководство на преподавателите от Великотърновския университет.
Умения:
В курса на обучение студентите придобиват допълнителни професионални умения в предметната област „Методика на обучението по музика“ (музикален инструмент/пеене). Те включват умения за:
 • познаване и индивидуализирано прилагане на учебната документация за организация, планиране и реализиране на процеса на обучение по музикален инструмент/пеене;
 • прилагане на разнообразни образователни стратегии, методи и технологии за преподаване и учене;
 • прилагане на методи за разработване на дидактически средства – школи и помагала с подходящ репертоар;
 • избор на разнообразни форми и средства за контрол и оценяване на постиженията на учениците в съответствие с целите на обучението;
 • диагностициране и прогнозиране на музикалното развитие на учениците;
 • педагогически взаимодействия съобразно възрастовите и индивидуалните особености на учащите;
 • работа с деца със специални образователни потребности;
 • работа в екип, критично мислене, личностно развитие; музикалноизпълнителско и музикалнопедагогическо самоусъвършенстване, самореализация;
 • обективна самооценка с цел бъдещо кариерно развитие.
Компетентности:
 • социални компетентности, позволяващи висока степен на адаптивност, мобилност и умения за вземане на адекватни решения в съответствие със съвременната динамично променящата се образователна среда;
 • креативност, инициативност, отговорност, мотивация за развитие и повишаване на професионалната квалификация;
 • готовност за учене през целия живот;
 • компетенции за прилагане на ефикасни стратегии по приобщаване на учениците от уязвими групи и общности към образователната среда;
 • компетенции за организиране и провеждане на художествено-творческа и концертна дейност.

Възможности за стажове и практики:

Практическата подготовка на студентите се осигурява под формата на хоспитиране; текуща педагогическа практика; стажантска практика в образователни институции.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Дипломирането се осъществява по един от следните начини:
а) Вариант 1 – Изпит – концерт;
б) Вариант 2 – Практико-приложен изпит.
Състои се в провеждане на урок по музикален инструмент/пеене пред комисия от три хабилитирани лица.

Професионална реализация:

Завършилите курса на обучение имат възможности да работят (съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите) като:
 • преподаватели по музикален инструмент/пеене в Детски музикални школи, Школи по изкуствата и Центрове за работа с деца.
 • преподавател в извънкласни и извънучилищни дейности в системата на неформалното образование.