Модул за придобиване на професионална квалификация „учител“


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет)

Цели на програмата:

Целта на модула за придобиване на професионална квалификация „учител“ е завършилите модула да се превърнат в специалисти с висока методологична, дидактична и теоретична подготовка, с умения за работа като учители в основното (прогимназиална степен) и в средното училище.
Курсът на обучение осигурява профилиране и задълбочаване на подготовката на студентите по общата проблематика на специалността им, като дава систематизирани базисни и специализирани познания по основните и актуалните теми и проблеми в конкретната предметна област.

Професионална квалификация:

Учител по: български език и литература или английски език или немски език или френски език или руски език или испански език или китайски език или история или философия или религия или гражданско образование или география или информатика и информационни технологии или изобразително изкуство

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
В курса на обучение студентите получават базисна педагогическа подготовка и изграждат система от основни и специализирани академични знания в областта на:
 • теорията на възпитанието и дидактиката;
 • по обща, възрастова и педагогическа психология;
 • по методика на преподаване на съответния учебен предмет и прилагането на съвременни информационни технологии в обучението и работа в дигитална среда.
Практико-приложната подготовка на обучаемите се осъществява с методическото ръководство на преподавателите от Великотърновския университет.
 
Умения:
В курса на обучение студентите придобиват професионални умения в предметната област “Методика на обучението по...”. Те включват умения за
 • познаване и прилагане параметрите на нормативната документация за организация на училищното обучение при планиране и реализиране на процеса на обучение;
 • прилагане на разнообразни образователни стратегии, методи и технологии за преподаване и учене в процеса на обучение;
 • прилагане на методи за планиране на образователния процес и разработване на дидактически средства;
 • разпознаване и избор на разнообразни форми и средства за контрол и оценяване на постиженията на учениците в съответствие с целите на обучението;
 • планиране, организиране и реализиране на учебните форми на основата на адекватни подходи и прилагане на ИКТ;
 • оценяване качествата и адекватността на учебните ресурси;
 • за диагностициране и прогнозиране развитието на учениците;
 • за организиране на педагогически взаимодействия съобразно възрастовите и индивидуалните особености на учащите;
 • за управление на конфликти и изграждане на доверие; за работа в интеркултурна среда и осъществяване на интеркултурен диалог;
 • за работа с деца със специални образователни потребности;
 • за работа в екип, за критично мислене, за личностно развитие, самоусъвършенстване, самореализация и активно гражданско поведение;
 • за обективна самооценка с цел бъдещо кариерно развитие.
Компетентности:
 • социални компетентности, позволяващи висока степен на адаптивност, мобилност и умения за вземане на адекватни решения в съответствие със съвременните научни постижения и променящата се образователна среда;
 • креативност, инициативност, отговорност, мотивация за развитие и повишаване на професионалната квалификация; готовност за учене през целия живот;
 • компетенции за прилагане на ефикасни стратегии по приобщаване на учениците от уязвими групи и общности към образователната среда;
 • компетенции за организиране и провеждане на научно-изследователска дейност.

Възможности за стажове и практики:

Практическата подготовка на студентите се осигурява под формата на хоспитиране; текуща педагогическа практика; стажантска практика в образователни институции.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Държавен (практико-приложен) изпит - в съответствие с чл. 15 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител”, приета с ПМС № 289 от 7.11.2016 г, обн., ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от учебната 2017/2018 г.

Професионална реализация:

Завършилите курса на обучение имат възможности да работят (съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите) като:
 • учители по…. общообразователна подготовка в средното образование (V-ХІІ клас);
 • възпитатели в училище или в център за подкрепа за личностно развитие;
 • преподавател в извънкласни и извънучилищни дейности и др.