Модул "ЧУЖД ЕЗИК"


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Цели на програмата:

Усвояване на чуждия език на ниво на компетентност В2, придобиване на съответната социокултурна компетентност.

Професионална квалификация:

Паралелна езикова квалификация по албански, английски, арабски, испански, италиански, китайски, корейски, немски, нидерландски, новогръцки, полски, португалски, румънски, руски, словашки, сръбски и хърватски, френски, японски език - по избор

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Придобиване на знания по:
Студентите усвояват знания по чуждия език на ниво В2 и по култура на носителите на съответния език; придобиват конкретни умения по междуезикови комуникации.

Възможности за стажове и практики:

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Заключителен изпит по чуждия език - ниво В2

Професионална реализация:

Връзки с други професионални направления и с пазара на труда:
Предлаганото паралелно обучение по чужд език отговаря на търсенето на специалисти с професионално владеене на чужди езици за работни позиции в следните професионални сектори: държавна администрация, информационни технологии, вкл. аутсорсингова дейност, икономика, образование, обществени институции. Придобитата езикова квалификация дава конкурентно предимство на студента чрез съответната специализация.