Специализиращ модул по информационни технологии


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Факултет „Mатематика и информатика“)

Обучаващо звено:

Факултет „Mатематика и информатика“

Цели на програмата:

Основна цел на специализиращия модул е да подготви качествени специалисти в областта на приложението на информационните технологии във всички сфери на обществения живот. Специалисти, които с увереност използват съвременните технологии в своите професии. Придобитите от студентите знания и умения да съответстват на нуждите и изискванията на работодателите и обществото. Друга цел на обучението е създаването на условия за висок процент на успешно реализиралите се сред завършилите студенти.

Професионална квалификация:

Специалист по приложни компютърни и информационни технологии

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
 • профилирана теоретична и практическа подготовка в областта на информационните системи и технологии, компютърните системи, мрежи и комуникации;
 • базови познания за уеб технологиите, компютърната графика и графичния дизайн;
 • теоретични и практически знания за операционните системи, защита на информацията и безопасна работа в Интернет.
Умения:
Модулът по информационни технологии развива уменията за работа със съвременни информационни системи; запознава с новите тенденции в компютърните технологии, с основите на информатиката, с компютърните мрежи и комуникации, с уеб технологиите и приложенията им в различни сфери на бизнеса и обществото. В курса на обучение се усвояват също умения за приложение на видове софтуер (за бази данни, уебсайт, офис, обработка на изображения) и работа в екип по проекти.
Компетентности:
 • самостоятелност, отговорност и творчество в работата;
 • да оценяват собствените си знания и да осъзнават потребностите от нови знания;
 • да владеят изучаваните понятия и термини, връзката между тях и да ги използват активно в практиката;
 • да умеят да формулират, представят и аргументират своите идеи и решения съобразно аудиторията;
 • да събират, интерпретират, сравняват и прилагат адекватно специализирана информация.

Възможности за стажове и практики:

Не се предвиждат.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Заключителен (практико-приложен) изпит

Професионална реализация:

Завършилите обучението могат да заемат и длъжности изцяло в ИТ сферата като:
 • Администратор, бази данни;
 • Системен администратор;
 • Администратор, информационни системи;
 • Приложен администратор;
 • Експерт, информационно осигуряване;
 • Експерт, извличане на данни;
 • Специалист, обработка на данни;
 • Консултант, поддръжка на информационни технологии;
 • Консултант, поддръжка на софтуер;
 • Оператор, инсталиране софтуер;
 • Оператор, подпомагане на потребители;
 • Специалист, интернет поддръжка;
 • Специалист, поддръжка приложения;
 • Администратор, уеб сайт.
Владеенето на съвременните информационни и компютърни технологии е полезно за всеки специалист с висше образование, независимо в коя сфера на обществения живот се реализира. Специализиращият модул по ИТ отговаря на търсенето на специалисти за работни позиции в ИТ сектора, в аутсорсинговата дейност и в други икономически и обществени сектори, където се изискват изградени умения в бизнес комуникациите и висока компютърна грамотност.
Статистики от последните години относно пазара на труда в България и в световен мащаб показват висок растеж на ИТ индустрията, ръст на работните места за приложни специалисти и все по-голям недостиг на квалифицирани кадри. Уеб специалистите са най-търсени от ИТ фирмите в България.