Психология на превантивната работа в образователни и социални институции


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Задочна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Дистанционна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Изисквания за прием:

Специализацията „Психология на превантивната работа в образователни и социални институции“ е предназначена за допълнителна квалификация на студенти, завършили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ от професионалните направления: 1.2 Педагогика, 1.3 Педагогика на обучението по …, 2.3 Философия, 3.2 Психология и 3.4 Социални дейности. За програмата могат да кандидатстват и студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, които се обучават в същите професионални направления и са в трети или четвърти курс (бакалавърска програма) или са в процес на обучение в магистърска програма. Свидетелствата на тези студенти ще бъдат издавани след предоставяне на  диплома за висше образование.

Цели на програмата:

Целта е да се придобият основни теоретико-приложни знания и умения за психологическите аспекти на превантивните дейности в образователните и социални институции. Специалистите по превантивна работа са обучени да разбират произхода проблемите, свързани с физическото, психичното (когнитивно, емоционално и поведенческо) и социалното здраве, както и да прилагат специфичните превантивни психологически интервенции с уязвими индивиди и рискови общности, чрез които да подкрепят тяхното психическо и социално благополучие.

Професионална квалификация:

Специалист по превантивна работа

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания за:
 • теоретичните платформи на превантивната психосоциална работа;
 • диагностичните процедури при оценка на рисковото поведение и избора на корекционните и терапевтични стратегии (първична, вторична и третична превенция);
 • технологичните подходи за трансформиране на превантивните интервенции в общностна практика, политика, чрез работа със заинтересованите страни както в общността, така и в различните сектори на образователните и социални услуги.
Умения по:
 • прилагане на процеса за позитивна личностна промяна и ресоциализация на лица с асоциално поведение;
 • оказване на помощ на лица от рискови групи с различни проблеми и потребности;
 • изпълнение на професионалните задължения в мултидисциплинарен екип;
 • осъществяване на методи и процедури за анализ и оценка на работата по случай и ефективността на провежданите превантивни интервенции;
 • ситуиране на превантивните процедури в социалната мрежа за подкрепа.
Компетентности за:
 • адаптиране и прилагане на специфични психосоциални методи и подходи за превенция и консултиране на хора с различни проблеми и потребности (прием, изслушване, определяне на нуждите; оказване на помощ в ежедневието; придружаване и закрила; ресоциализация);
 • оценка на психични травми и дезадаптивно поведение;
 • работа в мултидисциплинарен екип и в секторите на социалната мрежа за подкрепа;
 • организиране на индивидуални и групови превантивни дейности (корекционни и терапевтични) с клиентите.

Възможности за стажове и практики:

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Професионална реализация:

Връзка с потребностите на пазара на труда и възможности за професионална реализация на специалиста по психология на превантивната работа в образователни и социални институции:

 • детски градини;
 • училища;
 • дневни центрове за деца и младежи, за пълнолетни лица;
 • центрове за ресоциализация и социална интеграция на хора в риск;
 • центрове за обществена подкрепа;
 • кризисни центрове;
 • центрове за настаняване от семеен тип;
 • домове за възрастни хора;
 • домове за стари хора;
 • институции за отглеждане и възпитание на деца в риск;
 • психиатрични клиники, центрове за психично здраве;
 • защитени жилища;
 • преходни жилища;
 • пробационни служби и пр.;
 • социални услуги в общността.