Информационна сигурност


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Задочна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Дистанционна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Изисквания за прием:

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен (ОКС) бакалавър или магистър или да са в процес на придобиване на ОКС.

Цели на програмата:

Да се подготвят специалисти, които ще придобият квалификация и ще повишат своите компетенции с оглед постиганена съответствие между уменията на работната сила и нуждите на работодателите в сферата на информационната сигурност. Специализантите ще имат възможност да задълбочат и да профилират своята общотеоретична научна подготовка в областта на актуалните тенденции в регулиращата и регламентираща функция на обективното право в контекста на динамичната технологична среда.

Професионална квалификация:

Длъжностно лице по защита на данните ( DPO )

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

знания:
Обучението дава цялостна представа за характера на информационната сигурност като съвкупност от специфични категории и видове информация и създаването, обработването, пренасянето, предаването и унищожаването на информацията във или извън Европейския съюз и НАТО.
Акцент в програмата се поставя върху комплекс от знания в областта на правата на субектите (физически и юридически лица) във връзка с информационната сигурност.
умения:
Придобитите умения позволяват осъщестявяване на дейности по създаването, обработването, пренасянето, предаването и унищожаването на информацията; осигуряването на достъп на субектите до информацията; разработването на политики; анализ на риска при нерегламентиран достъп и оценка на въздействието.
Това дава възможност за:
 • самостоятелна професионална работа като служител по защита на данните и работа в екипа на администратора;
 • подготовка и предоставяне на специализирана информация в областта на информационната сигурност ;
 • работа с нормативни документи на Европейския съюз и националното законодателство;
 • работа с приложен софтуер за защита на информационната сигурност.
компетентности:
Получените професионални компетентности дават възможности за предоставяне на основни и специфични допълнителни услуги, предимно в областта на обработката на информация, независимо от носителя . Завършилите могат:
 • да заемат длъжността служител по защита на личните данни и/или да поемат отговорности при вземане на решения във връзка с изпълнение на преки професионални задължения във връзка с информационната сигурност;
 • да са част от екипи като експерти по защита на данни в международния сектор; да работят със специализирани софтуери;
 • да систематизират и да анализират информация, представляваща класифицирана информация, лични данни, служебна тайна или друга чувствителна информация.

Възможности за стажове и практики:

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Професионална реализация:

Завършилите успешно курса на обучение специализанти могат да се реализират:
 • в органите на държавната администрация;
 • в органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление; в частния бизнес;
 • в правораздавателните органи;
 • в службите за сигурност и в службите за обществен ред;
 • в здравеопазването, услугите, в институциите от образователната система – училища, университети, колежи и др.