Медиация и разрешаване на конфликти


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Задочна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Дистанционна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Изисквания за прием:

Кандидатите трябва да притежават ОКС „професионален бакалавър“, „бакалавър“ или „магистър“ или да са студенти в процес на обучение от всички професионални направление.
Програмата е предназначена за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на спорове: правни съветници, юристи, психолози, ръководители на екипи и дружества, експерти по управление на човешките ресурси, специалисти по връзки с обществеността, маркетинг, професионалисти от банковия и застрахователния сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис мениджъри, предприемачи, политолози, служители в местната администрация и други.

Цели на програмата:

Основната цел на предложената програма е придобиване на професионални знания и практически умения за разрешаване на конфликтни ситуации, за управляване и довеждане до успешен завършек на процедури по медиация в различни сфери на обществения живот, като се отчитат неговите политически, икономически, юридически и културни измерения. Подцелите на програмата са свързани с придобиване на умения за излизане извън агресията като вроден инструмент за справяне с конфликта и утвърждаване на работещи модели, съобразени с типа конфликти, участници, роли.
Акцентът на програмата е най-вече върху практическата насоченост, която дават уменията, които могат да бъдат тествани в края на програмата.

Професионална квалификация:

Посредник при разрешаване на конфликти

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
В хода на програмата по „Медиация и разрешаване на конфликти“ се придобиват задълбочени знания за:
  • процедурата по медиация – предимства, етапи, участници, видове;
  • правната рамка на медиацията в България и в Европа;
  • конфликтите и способите за разрешаване на спорове;
  • елементите и структурата на конфликта, както и спецификата на типовете конфликти;
  • стратегиите при разрешаване на различните типове конфликти;
  • механизмите за успешно посредничество при разрешаване на конфликти, най-вече в областта на политиката, управлението, бизнеса и образованието.
  • знания относно ефективния кризисен мениджмънт и фасилитация в мултикултурна среда.
Умения:
В хода на обучението студентите овладяват основни комуникативни и медиаторски техники. Те развиват умения за водене на преговори, основани на интереса и личното им поведение като медиатори, и усвоят базови техники за справяне с проблемните поведения на участниците в различните типове конфликти и медиация. Специализантите придобиват умения за провеждане на медиация при международни и междукултурни спорове.
Кометентности:
В резултат на обучението завършилите програмата развиват широк кръг компетентности, свързани с увереното подбиране на правилното поведение в конфликтни ситуации; развиват у себе си самообладание и самоконтрол, които помагат да преодолеят афекта от конфликта, да го управляват решително и успешно, с необходимото самообладание.

Възможности за стажове и практики:

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Професионална реализация:

Притежаването на трайни знания и умения в областта на медиацията и разрешаването на конфликти дава възможности за широка професионална реализация в национални и международни организации, правителствени, политически и обществени институции, медии, неправителствени организации, бизнес организации, училища и обучителни центрове.