Ресурсен учител


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Задочна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“) - за програма Мотивирани учители  Редовна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Задочна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Дистанционна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Изисквания за прием:

За кандидати, притежаващи ОКС „проф. бакалавър“, "бакалавър" или „магистър“ в професионално направление 1.2. Педагогика;  1.3. Педагогика на обучението по … с учителска правоспособност и 3.2. Психология, както и кандидати с допълнителна следдипломна квалификация  учител по общообразователна подготовка в V-ХII клас и учител в група за целодневна организация на учебния ден в V-VII клас,  съгласно Приложение 1 към чл. 10 от Наредба 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.).

Цели на програмата:

Програмата има за цел да подготви квалифицирани РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ, притежаващи знания, умения и компетентности за работа с деца и ученици със специални образователни потребности. Целите на обучението са обвързани с професионалното и личностното развитие на специализантите и с придобиването на компетентност, която да им осигури възможности за успешна професионална реализация както в България, така и в общоевропейското образователно пространство.

Професионална квалификация:

Ресурсен учител

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания за:
 • основните принципи и стандарти за приобщаващо образование;
 • различните видове нарушения в развитието;
 • подходи за насърчаване на социалното, емоционалното, интелектуалното и физическото развитие при деца със специални образователни потребности;
 • подходи за разработване на специфични учебни планове и програми за групово и индивидуално обучение и развитие, адаптирани съобразно особеностите на децата със специални образователни потребности;
 • провеждане на учебен и възпитателен процес в приобщаваща среда.
Умения за:
 • прилагане на образователни стратегии и техники за специално обучение;
 • съвместно преподаване с учителя в клас;
 • развиване на познавателните способности и насърчаване на развитието при деца с различни нарушения;
 • стимулиране на социалните умения, увереността, интересите и способностите за адаптация и социализация на децата и учениците със специални потребности;
 • консултиране на родители и специалисти за приобщаването на децата и учениците в образователна среда;
 • изготвяне и поддържане на документация;
 • прилагане на индивидуален подход при оценяването и отчитането на развитието на всеки ученик съобразно неговите особености.
Професионални компетенции за :
 • работа в приобщаваща образователна среда – оценяване и стимулиране на индивидуалното развитие и училищните постижения, ръководство и управление на приобщаващия клас;
 • разработване и реализиране на индивидуални образователни програми, професионално-етична комуникация, адаптиране на преподавателската и социалнопедагогическа дейност спрямо индивидуалните способности и потребности на всяко дете и ученик;
 • работа и консултиране на родители и учители, сътрудничество и съвместна образователна и консултативна дейност с различни специалисти в приобщаващия процес;
 • прилагане на информационно-технологични подходи и работа в дигитална среда в приобщаващия процес;
 • индивидуална и общообразователна дейност за ресурсно подпомагане и допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности.

Възможности за стажове и практики:

Практическата подготовка на специализантите се осигурява под формата на практика в приобщаваща среда. По време на обучението на специализантите се осигурява възможност за включване в различни форуми, проекти и стажантски програми в образователни институции.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като:
 • ресурсни учители в общообразователни училища, центрове за специална образователна подкрепа и Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО);
 • организатори и консултанти в различни държавни структури  и неправителствени организации със социализиращи и социалноинтегриращи функции;
 • организатори и консултанти в центрове, работещи по здравни и образователни програми и др.;
 • експерти в управленските звена на образованието към МОН, Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) и в други социални структури.