Педагогическа психология


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Задочна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Дистанционна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Изисквания за прием:

Курсът по педагогическа психология е предназначен за допълнителна квалификация на лица, завършили ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в професионално направление „Психология“, както и за бакалаври от друго професионално направление, които са с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Психология“.
 

Цели на програмата:

Целта на образователната програма е повишаване на професионалната компетентност на специализантите, което ще допринесе за по-високо качество и социална адекватност на тяхната конкретна психолого-педагогическа дейност, както и ще повиши шансовете и възможностите им за по-успешна професионална реализация на пазара на труда.

Професионална квалификация:

Психолог в училище

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
 • теоретико-методически знания в областта на педагогическата и възрастовата психология, в областта на консултирането, диагностиката, подпомагането и социалната работа в условията на училищна среда.
Умения:
 • активно участие в изграждането на позитивен психологически климат в образователната среда;
 • работа в екип с учителите и другите педагогически специалисти, както и с родителите за разпознаване на децата и учениците, които имат нужда от допълнителна подкрепа;
 • подкрепа на децата и учениците в образователния процес;
 • превенция на обучителни трудности;
 • предлагане на подходящи форми за дългосрочна консултативна работа и психо-социална рехабилитация на базата на диагностична оценка и изследвания със стандартизирани и утвърдени диагностични инструменти;
 • индивидуално консултиране, работа по конкретен случай, групова работа по определен проблем, кризисна интервенция, превенция на психично-здравни проблеми и други форми на подкрепа;
 • за медиация при разрешаването на педагогически и социални конфликти.
Компетентности:
 • наблюдение, оценяване и подкрепа на психичното здраве и развитие на децата и учениците;
 • участие в изграждане на училищната политика за закрила на детето и за превенция на тормоза и насилието между учениците;
 • участие в оценката на потребностите на детето/ученика с прогноза и насоки за личностното му развитие;
 • участие в обсъждането и вземането на решения при работа по случаи на деца и ученици, които имат нужда от допълнителна подкрепа, включително и в случаи при налагането на санкции на ученици;
 • подкрепа на децата и учениците при избора на занимания по интереси и в кариерното ориентиране и консултиране;
 • осъществяване на дейности по превенция на зависимостите и насилието, разпознаване на формите им, оценяване на поведенчески прояви на децата и учениците, предлагане и прилагане на форми на въздействие и за мотивация с цел преодоляване на проблемното поведение на деца/ученици.

Възможности за стажове и практики:

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Професионална реализация:

Образователната програма „Педагогическа психология“ е ориентирана към психолози, кандидатстващи за работа или работещи в социално организираните образователно-възпитателни структури: училища, детски градини, държавни и неправителствени организации с предмет на дейност обучение, възпитание и превъзпитание на деца и юноши.