Туристическа анимация


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Задочна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Дистанционна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Изисквания за прием:

Специалността е предназначена за кандидати, които притежават образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, „бакалавър“ или „магистър“ или са студенти в процес на обучение за получаване на ОКС. 

Цели на програмата:

Специализантите да усвоят теоретично и практикоприложно познание за подготвителните, основните и заключителните дейности, свързани с организацията и управлението на аниматорската дейност като специфичен вид туристическа услуга и професионални компетентности; да проектират, да създават, да предлагат и да управляват аниматорска програма в сферата на туризма.

 

Професионална квалификация:

Аниматор в туризма

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Усвоени знания за:
 • законодателството в областта на туризма;
 • същността, етапите и средствата, методиката и технологията за осъществяване на туристическите прояви;
 • характерните особености на аниматорската дейност в туризма;
 • планирането, разгласяването и провеждането на анимационните програми;
 • мотивирането, участието и подпомагането на участието на туристите в тези програми;
 • отчитането на резултатите в зависимост от туристическите сегменти, към които са насочени.
Формирани умения за:
 • предварителни проучвания за специфичните характеристики на туристите, за техните очаквания и предпочитания;
 • разработване на обща и специализирани анимационни програми, организационни планове, план-сметки и бюджети;
 • провеждане на туристическа анимация и на различни анимационни прояви на български или на чужд език при наличие на съответната предварителна чуждоезикова подготовка;
 • изработване на информационни и рекламни материали за предлаганите анимационни програми и изяви;
 • анализ на резултатите.
Формирани компетентности за:
 • работа в екип/и при разработването и подготовката на анимационна програма, при изпълнението и при отчитането на резултатите;
 • проява на предприемачески и творчески умения за разработване на нови анимационни програми;
 • разбиране на съществуващите икономически отношения, процеси и явления в сферата на туризма;
 • професионална етика и туристическо поведение съобразно спецификата и особеностите на туристите.

Възможности за стажове и практики:

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Професионална реализация:

Лицата, завършили успешно обучението си по образователната програма (специалност) „Туристическа анимация“, могат да се реализират като аниматори:
 • в туристически фирми;
 • в образователни, обучителни, спортноразвлекателни и туристически центрове с обект на дейност извънучилищни занятия с деца от различни възрастови групи;
 • в хотели и паркове за забавления;
 • в информационни и рекламни туристически центрове;
 • в административни структури и неправителствени организации в сферата на туризма и на частния бизнес.