Стратегическо управление


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Задочна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Дистанционна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Изисквания за прием:

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“ независимо от специалността.

Цели на програмата:

Специализантите да получат управленски знания, които по-късно да прераснат в умения и компетентности, необходими за заемане на висши ръководни постове.

Професионална квалификация:

Ръководител в бизнес услуги и административни дейности

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Специализантите получават теоретико-методологически знания, необходими за реализиране на стратегически мениджърски дейности в организациите.
Знания:
  • придобиват широк спектър от теоретични и практически знания в областта на стратегическото управление и администриране;
  • използват понятия и термини, свързани с основите и методите на управление и работа в организациите;
  • придобиват базисни знания за различните форми на работа в стопанските структури.
Умения:
  • за практически и познавателни умения и подходи, необходими за управление на организацията;
  • за използване на техники, механизми и методи за разбирането и решаването на проблеми, за диагностициране на процеси и практики.

Основен акцент и място заемат въпросите, свързани с организационно поведение, с изработване и вземане на управленско решение, с управление на човешките ресурси, с етиката и културата на работа.

Компетентности:
  • за самостоятелност и отговорност при управлението на организацията;
  • за системно и задълбочено оценяване на нови лични знания;
  • за лично представяне и формулиране на проблеми и възможности;
  • за събиране и интерпретиране на професионална информация в областта на управлението на организацията.

Възможности за стажове и практики:

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Професионална реализация:

Придобитата допълнителна професионална квалификация разкрива перспективи за реализация в мениджърството на средни и високи равнища в организациите, имащи основни задължения в областта на бизнес услугите и административните дейности.