Психологическо консултиране в детско-юношеска възраст


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Задочна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Дистанционна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Изисквания за прием:

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалностите „Психология“, „Социални дейности“, „Педагогика“, „Социална педагогика“.

Цели на програмата:

Специализантите да получат базисни теоретични знания и основни практически насоки за работа в сферата на психологическото консултиране в детско-юношеска възраст.
 

Професионална квалификация:

Психолог-консултант в детско-юношеска възраст

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
запознаване с класически и съвременни теории за психо-социалното развитие на личността в детско-юношеска възраст и възможностите за оказване на подкрепа при кризисни ситуации и проблеми в адаптацията в социалната и училищната среда.
Умения:
изграждане на умения за психологическо консултиране при когнитивни, емоционални и поведенчески проблеми; умения за професионално ориентиране и кариерно консултиране на ученици; умения за консултиране на родители.
Компетентности:
провеждане на първоначално интервю; оценяване ситуацията на клиента и разбиране на неговото функциониране; формулировка и водене на случай; основни техники на консултирането.

Възможности за стажове и практики:

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Професионална реализация:

Завършилите курса могат да се реализират в системата на социалните дейности, образователните институции и неправителствени организации, имащи за предмет на дейност работа с деца и семейства в риск.