Информационен мениджмънт


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Задочна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Дистанционна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Изисквания за прием:

Кандидатите трябва да имат завършена образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, „бакалавър“ или „магистър“  независимо от специалността или да имат студентски права в българско или чуждестранно висше училище.
Обучаващитe се трябва да владеят работа с компютър на ниво обикновен ползвател и достъп до интернет.

Цели на програмата:

Едногодишният курс е предназначен за усъвършенстване на знанията и уменията на специализантите и за получаване на практически опит в планиране, организиране, ръководене, контролиране и използване на информацията като стратегически ресурс на организационната единица, за „информиране“ на хората на знанието и постигане на организационната мисия.
Целта е да се изградят висококвалифирицирани специалисти за нуждите на мениджмънта, подготвени успешно да прилагат информационните технологии;  да се повишат уменията и знанията на заети в практиката специалисти за придобиване на квалификация за изпълнение на нови задачи и за стимулиране на служебното им израстване; да повиши качеството на подготовка на специалисти по администрация чрез предлагане на гъвкави, модерни и адаптирани към постоянно изменящите се условия дисциплини.

Професионална квалификация:

Информационен мениджър

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
Знания в областта на управлението на публичния сектор, икономиката и правото, свързани с използването на различни управленски теории; реализирането на управленските функции; прилагане на управленски, подходи, принципи и методи; използване на управленски технологии; правно-административните основи на публичния сектор и неговата правна регламентация; технологични знания, свързани с бизнес информационни системи и технологии; концептуални знания, свързани с управлението на проекти; хуманитарни знания, свързани с организационното поведение и развитие; специализирани знания, свързани с публичния сектор по мениджмънт, свързани с държавната и местна администрация; управление на логистичните дейности; управление на административните разходи; политика и публична власт.
 
Умения:
Създават се и се развиват управленски умения за: ефективност и целесъобразност, вземане на решения, интегриране, иновации.
 
Компетентности:
Информационният мениджър трябва не само да познава и изследва собствената си система, но и да разкрива нейната същност (присъщите ù системни и интегративни свойства), състав (количествената и качествената характеристика на нейните части), структура (вътрешната организация и взаимната връзка между елементите), функциите, комуникациите с външната среда; да разбира особеностите на предприемаческата дейност.
Използването на Web-базираната система за дистанционно обучение способства за формиране на комуникативни навици, умение за професионално общуване и т.н.
 
Професионални компетентности
Проучват, събират, класифицират, оценяват и интерпретират данни от областта на управление на информацията с цел решаване на конкретни задачи; прилагат придобитите знания и умения в нови или непознати условия; проявяват способност за анализиране, не само в областта на ИТ, но и в интердисциплинарен контекст; използват нови стратегически подходи; формират и изразяват собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работата.

Възможности за стажове и практики:

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Професионална реализация:

Завършилите тази програма притежават знания и опит в областта на трите технологии: ресурсна, инструментална и управленска; добри умения в областта на информационното осигуряване и съхранението на данните; познания за информационните процеси и модели, анализа и прилагането на информационните технологии, проблемите на информационното обслужване.
Те могат да работят като мениджъри, държавни служители, експерти, специалисти и консултанти, както и да заемат различни ръководни длъжности в следните сфери: производствена, непроизводствена (социална, здравна), в различни структури на държавната администрация, научната област.
Според конкретните изисквания могат да заемат следните длъжности: топ мениджъри, финансови мениджъри, мениджъри по производството, маркетинг мениджъри, административни мениджъри, мениджъри по иновациите.