Бизнес информационни технологии


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Задочна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Дистанционна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Изисквания за прием:

Кандидатите трябва да имат завършена образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, „бакалавър“ или „магистър“  независимо от специалността или да имат студентски права в българско или в чуждестранно висше училище.
Обучаващитe се трябва да владеят работа с компютър на ниво обикновен ползвател и достъп до интернет.

Цели на програмата:

В условията на информационното общество и интернет базираната икономика информацията и информационните технологии се превръщат в основен фактор за всички процеси в бизнес организациите. 
Целта е да се подпомогне изграждането на бъдещите мениджъри, от които се очаква да познават и креативно да използват бизнес потенциала на информационните и комуникационните технологии (ИКТ); да се повишат уменията и знанията на заети в практиката специалисти за придобиване на квалификация за изпълнение на нови задачи и за стимулиране на служебното им израстване; да се повиши качеството на подготовка на специалисти чрез предлагане на гъвкави, модерни и адаптирани към постоянно изменящите се условия дисциплини.

Професионална квалификация:

Информатик

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
Програмата предоставя теоретично и практическо обучение в областта на приложението и използването на ИТ в икономическата практика; знания и умения за работа в съвременна информационна среда на основата на модерни хардуерни и софтуерни средства; тренинг за получаване на умения за работа в екип при разработване на проекти в областта на бизнес информационните системи.
Успешно завършилите програмата притежават знания:
 • да управляват информационните ресурси с цел по-ефективното им използване;
 • да анализират нуждите на организациите от използването на ИТ за усъвършенстване на бизнес процесите и тяхното изпълнение;
 • на основата на задълбочен анализ, базирайки се на сериозните си познания за съвременния хардуер и софтуер да оценяват и да предлагат на фирменото ръководство необходимите съвременни технически и програмни средства за по-добро изпълнение на бизнес процеси и дейности;
 • в областта на: технологичния и информационен инструментариум, необходим за интеграция на приложения и осъществяване на хоризонтални връзки между съществуващите информационни системи и предоставянето на електронни услуги.
Умения:
 • да анализират, оценяват и управляват дейността на една организация с оглед потенциална поддръжка посредством информационни системи;
 • да анализират информационните потребности, да разработват варианти на проекти за внедряване, да осигурят изпълнението на ИТ проектите в конкретна бизнес среда;  
 • да анализират информационни системи и осигуряват тяхното взаимодействие с останалите информационни ресурси;
 • да организират и ръководят на съответните управленски нива информационната дейност в бизнес и нестопански организации.
Завършилите специалност „Бизнес информационни технологии“ владеят методи и средства, които им позволяват да решават комплексни задачи, свързани с използването на ИТ в бизнеса; те прилагат логическо мислене и проявяват новаторство и творчески подход при решаване на нестандартни задачи.
Допълнителни умения:
 • творчески да прилагат придобитите знания в областта на информационните системи; да генерират и представят собствени решения на проблеми в бизнеса;
 • критично да анализират и прилагат редица концепции, принципи и практики от предмета в контекста на слабо определени задачи, демонстрирайки умение за правилен избор и използване на ефективни средства и техники;
 • да идентифицират проблема, изискванията на потребителя, анализ и реализация на ИСТ.
Компетентности:
 • да поемат отговорност при взимането на решения, отнасящи се до управлението на ИКТ при влиянието на трудно предвидими фактори;
 • да проявяват креативност, новаторство и инициативност в усвояването, внедряването и управлението на ИТ;
 • да могат да управляват процесите по внедряване на ИТ в бизнеса и управление на ИТ екипи;
 • да преценяват знанията и компетентностите на специалистите, използващи ИТ и взимат решение за необходимостта от обучение за повишаване на тяхната екипна ефективност. 
Професионални компетентности:
 • да проучват, събират, класифицират, оценяват и интерпретират данни от областта на ИТ с цел решаване на конкретни задачи;
 • да прилагат придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • да проявяват способност за анализиране, не само в областта на ИТ, но и в интердисциплинарен контекст.

Възможности за стажове и практики:

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Професионална реализация:

Завършилите тази програма притежават познания за: информационните процеси и модели, съвременната компютърна техника, анализа и прилагането на информационните технологии, проблемите на информационното обслужване, съвременните методи и системи за разработване и внедряване на програмни продукти в бизнеса; основни технически умения, профилиране и специализиране на тези знания и умения в областта на приложението на информационните технологии в бизнеса при използване на интернет базирани приложения и реализация на електронен бизнес.
Завършилите успешно и придобили необходимия практически опит специализанти могат да работят като специалисти и експерти, извършващи анализ и обработка на данни, държавни служители, експерти, специалисти информационно осигуряване и консултанти в бизнеса, както и да заемат различни ръководни и експертни длъжности, свързани с ИСТ и е-администрация, в органите и звената на изпълнителната власт, способни за работа и в международни и европейски институции.