Библиотекознание и библиография


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Задочна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Дистанционна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Изисквания за прием:

Кандидатите трябва да притежават завършена образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, „бакалавър“ или „магистър“  независимо от специалността, по която са се дипломирали. В обучението се включват специалисти с висше образование, мотивирани да повишат своите знания за допълнителна преквалификация, работещи като библиотекари, библиографи, информационни специалисти в общообразователни, научни или в специални библиотеки. Необходимо е обучаемите да владеят работа с компютър на ниво обикновен ползвател и достъп до интернет среда.

Цели на програмата:

Специализантите да овладеят успешно определен комплекс от библиотечни и библиографски знания, които в бъдеще да могат да реализират в библиотечна среда.

Професионална квалификация:

Библиотекар, библиограф

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
Едногодишният курс на обучение в специалност „Библиотекознание и библиография“ предоставя възможност на специализантите да придобият библиотекарска правоспособност при съвместяване на основните професионални дейности с допълнителна квалификация при интензивна групова и самостоятелна работа и постоянен онлайн контакт с преподавателите по дисциплините.
Умения:
специалността подготвя съвременни висококвалифицирани библиотечни кадри в областта на  библиотекознанието, библиографията, владеещи теорията и практиката на библиотечното дело, в частност – на книгознанието, библиотекознанието, библиографознанието и научната информация.
Компетентности:
използването на интернет като комуникационно-образователна среда за краткосрочно обучение способства за формиране на комуникативни навици, умение за професионално общуване с преподавателите по дисциплините и т.н.

Възможности за стажове и практики:

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Професионална реализация:

Специализантите, завършили успешно своето обучение, осъществят ефективна връзка между знанията и възможностите на основната им университетска специалност и спецификата на библиотечно-библиографската теория и практика. Те повишават квалификацията си, получават допълнителни знания, умения, навици, необходими за изпълнение на различни дейности в библиотеките, свързвайки изучавания материал с непосредствената практика в различните библиотечни мрежи в страната.
Обучението повишава имиджа на библиотечната професия, като способства завършилите специализанти да изпълняват задълженията си съгласно необходимите изисквания.