Арттерапия и трудотерапия


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Задочна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Дистанционна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Изисквания за прием:

Курсът по арттерапия и трудотерапия е предназначен за допълнителна квалификация на:
• кандидати, притежаващи ОКС „професионален бакалавър“, ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“.

Цели на програмата:

Целта е да се придобият основни теоретико-приложни знания и умения за работа в сферата на социалнопсихологическата помагаща дейност в социални институции и услуги в общността.

Професионална квалификация:

Арттерапевт и трудотерапевт

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
теоретико-методически знания в областта на арттерапията и трудотерапията:
 • да усвоят категориалния апарат и познания за социалната и психологическата работа с хора в рискова ситуация;
 • да познават формите и методите за работа с деца и възрастни;
 • да са запознати с основните направления на занимателната, функционалната трудотерапиия, на музикотерапията и на артерапията.
Умения:
 • за организиране и провеждане на индивидуални и групови форми на арттерапевтична и трудотерапевтична дейност;
 • за директна социална и психологическа работа с клиентите;
 • за работа с различни материали, за осмисляне на свободното време на клиентите, за диагностика и прогнозиране на поведението на хората в нужда.
Компетентности:
 • за диагностика на клиентите;
 • за работа в екип;
 • за организиране на индивидуални и групови занимания с клиентите;
 • за провеждане на музикални, трудотерапевтични и арттерапевтични мероприятия.

 

Възможности за стажове и практики:

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Професионална реализация:

 • арттерапевт и трудотерапевт в Дневни центрове за деца и младежи;
 • Центрове за пълнолетни лица;
 • Центрове за ресоциализация и социална интеграция на хора в риск;
 • Центрове за обществена подкрепа;
 • Кризисни центрове;
 • Центрове за настаняване от семеен тип;
 • Домове за възрастни хора;
 • Домове за стари хора;
 • институции за отглеждане и възпитание на деца в риск;
 • в психиатрични клиники;
 • в диспансери;
 • в Защитени жилища;
 • в Преходни жилища;
 • в Домове за деца и младежи с умствена изостаналост и други социални услуги.