Международен туризъм


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Задочна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Дистанционна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Изисквания за прием:

За обучение могат да кандидатстват лица с висше образование (професионален бакалавър, бакалавър и магистър).

Цели на програмата:

Целта на програмата е да подготви специалисти, които да придобият квалификация и да повишат своите компетенции с оглед постигане на съответствие между уменията на работната сила и нуждите на работодателите в сферата на туризма. Обучаваните имат възможност да задълбочат и профилират своята общотеоретична научна подготовка в областта на международния туризъм.
 

Професионална квалификация:

Мениджър в международния туризъм

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
Обучението дава цялостна представа за характера на туризма като съвкупност от специфични стопански дейности, пътувания, участия в културни прояви, форуми и други, осъществявани в туристически обекти и насочени към производство, разпределение, размяна и потребление на туристически продукт. Акцент в програмата се поставя върху комплекс от знания в областта на международния туризъм и международните туристически организации; на организацията на сектора, неговото управление и устойчивото му развитие в национален и световен мащаб и развитието на международния туристически бизнес.
 
Умения:
Придобитите умения позволяват осъщестявяване на дейности по създаване, предлагане, реализация и потребление на нов и съществуващ туристически продукт, свързан с развитието на международния туризъм. Това дава възможност за самостоятелна професионална работа и работа в екип; за подготовка и предоставяне на специализирана информация в областта на туризма; за работа с нормативни документи в туризма; за работа с приложен софтуер в туризма.
 
Компетентности:
Получените професионални компетентности дават възможности за предоставяне на основни и специфични допълнителни туристически услуги, предимно в областта на международния туризъм. Завършилите могат: да поемат отговорности при вземане на решения във връзка с изпълнение на преки професионални задължения; да са част от екипи като експерти по туризма в международния сектор; да работят със специализирани туристически софтуери; да систематизират и анализират туристическа информация.

Възможности за стажове и практики:

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Професионална реализация:

Дипломиралите се придобиват необходимата подготовка за работа в сектор туризъм. Специален акцент в обучението се поставя върху развитието на креативността на всеки обучаван. Заедно с теоретичната подготовка те правят обучавания адаптивен към бързо променящата се пазарна среда и към разнообразието от дейности в туризма.
Дипломиралите се могат да се реализират на управленски позиции:
  • в хотелиерски вериги и комплекси;
  • в туроператорски фирми и туристически агенции;
  • в държавната администрация и браншовите структури;
  • да извършват анимационна дейност в туризма.
Съгласно Наредба за ДИ към съдържанието на основните документи чл. 1, ал. 3 завършилите образователната програма „Международен туризъм“ получават свидетелство за професионална квалификация „Мениджър в международния туризъм“, чрез което могат да се реализират в сферата на туризма у нас и в чужбина.