Управление на образованието


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Задочна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Дистанционна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Изисквания за прием:

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“ от професионално направление „Педагогика“ или с професионална квалификация „учител“.

Цели на програмата:

Целите на програмата са насочени към усвояване на основни знания от специализантите за теоретическите, методическите и практическите основи на управлението на образованието, за да придобият умения, свързани с управлението на основните образователни и възпитателни процеси в учебно-възпитателните заведения.

Професионална квалификация:

Организатор в управленски структури на образованието

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания за:

 • съвременното училищно законодателство;
 • целите, принципите, функциите и методите за осъществяване на управленския процес;
 • маркетинг, мониторинг и оценяване в образованието.

Умения:

 • да управляват основните образователни и възпитателни процеси в учебно-възпитателните заведения;
 • да прогнозират, да планират и координират образователните дейности;
 • да разработват и да вземат управленски решения;
 • да контролират и да оценяват качеството на обучението и възпитанието, да стимулират професионално-творческото развитие на педагогическия персонал;
 • да използват съвременни информационни източници и технологии в управленската дейност;
 • да прилагат екипна управленска дейност в образователна среда и компетенции за извършване на диагностична, прогностична и проектна дейност в образованието.

Компетентности:

професионално-педагогическата компетентност за управление на институцията, която гарантира качество на образованието. Това означава, че в областта на образователно-възпитателната, научноизследователската и едукативната дейност съвременният мениджър осъществява процес на ефективно управление на образователната институция като императив на новото време.

Възможности за стажове и практики:

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Професионална реализация:

Придобитата професионална квалификация разкрива перспектива за реализиране като:
 • директори,  помощник-директори на детски градини, на училища, на извънучилищни образователни и възпитателни институции;
 • ръководители и експерти в държавни и общински институции, в неправителствени организации, осъществяващи дейност с деца и ученици, в лицензирани частни образователни структури;
Завършилите квалификационната програма придобиват управленска култура за съвременен педагогически мениджмънт. Те могат да осъществяват партньорства в образователна среда и междуинституционални взаимодействия – с органите на властта, със синдикатите, с медиите, с бизнеса, със семействата.