Психология на здравето


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Задочна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Дистанционна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Изисквания за прием:

Специалността „Психология на здравето“ е предназначена за допълнителна квалификация на лица, придобили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ по специалности в професионални направления 3.2 Психология, 3.4 Социални дейности, 1.2 Педагогика (Специална педагогика и Логопедия), 7.1 Медицина, 7.4. Обществено здраве, 7.5 Здравни грижи.
 

Цели на програмата:

Целта на програмата е обучаващите се да придобият основни теоретико-приложни знания, умения и компетентности по отношение на психо-социалните и поведенческите аспекти на здравето.
Програмата има за цел да подготви специалисти, които да извършват широк кръг от консултантски и изследователски дейности в сферата на социалните и здравните политики.

Професионална квалификация:

Специалист по психология на здравето

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания за:
 • значението на личностните детерминанти по отношение на здравното поведение;
 • психологически фактори, влияещи върху соматичните и психичните заболявания;
 • психологическите и психосоциалните аспекти на грижата за здравето, тяхната специфика в различни възрастови периоди;
 • основни етични и правни норми в здравеопазването;
 • здравни политики и социално-икономически детерминанти на здравето.
Умения за:
 • прилагане на методи за психологическа оценка / психологическа диагностика;
 • терапевтична комуникация;
 • управление на стреса и стратегиите за справяне;
 • работа в мултидисциплинарен екип и поддържане на  междудисциплинарни връзки с медицинските, хуманитарните, социалните и педагогическите специалисти;
 • промоция на здравето и повишаване на качеството на живот.
Компетентности за:
 • диагностична дейност и консултантска практика с лица със здравословни проблеми и хронични заболявания;
 • разработване и прилагане на програми за здравно образование;
 • адаптиране и прилагане на специфични методи и подходи за повишаване на качеството на живот и чувството за благополучие;
 • провеждане на фундаментални и приложни психологически изследвания;
 • оптимизиране на социалната и здравната политика.

Възможности за стажове и практики:

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Професионална реализация:

Възможности за професионална реализация на специалиста по психология на здравето в образователни, здравни и социални институции:
 • държавни, общински и частни здравни и социални служби;
 • дневни и рехабилитационни центрове;
 • образователни институции;
 • медицински и фармацевтични компании;
 • изследователски центрове и институти;
 • неправителствени организации.