Музеология и музейна квалификация


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Задочна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Дистанционна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Изисквания за прием:

Програмата е предназначена за кандидати, които притежават образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, „бакалавър“ или „магистър“ или са студенти в процес на обучение за получаване на ОКС.

Цели на програмата:

Специализантите да усвоят теоретично и практикоприложно познание за подготвителните, основните и заключителните дейности, свързани с организацията и управлението на музейната дейност като специфичен вид дейност със специфични професионални компетентности.
В тази връзка Програмата има за цел:
 • да съдейства за усвояването на базисни знания за теорията, методиката и правната уредба на музейното дело;
 • да разшири знанията на специализантите в областта на културно-историческото наследство с оглед неговото използване в съвременното музейно пространство;
 • да подпомогне развиването на умения за прилагане на информационно-компютърни технологии в музейната работа;
 • да формира компетентности за динамична музейна комуникация;
 • да стимулира участие в разработването и управлението на европейски програми и проекти, свързани с културно-историческото наследство и музейните дейности.

Професионална квалификация:

Музеен специалист

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

 • получаване на теоретико-методически и практически знания в областта на музеологията;
 • умения за работа в областта на музейното дело и опазването и използването на културно-историческото наследство;
 • компетентности за работа в музеи и в държавни, общински и областни звена и институции и неправителствени организации, имащи отношение към музейното дело и културно-историческото наследство и неговите опазване и използване.
Професионални компетенции, получавани след дипломирането:
Усвоени знания за:
 • теорията и методиката на музейното дело;
 • характерните особености на музейната дейност;
 • правната уредба в областта на музейното дело;
 • културно-историческото наследство и неговото използване в съвременното музейно пространство;
 • опазването и използването на културно-историческото наследство;
 • планирането, разгласяването и провеждането на музейните прояви;
 • оформянето на музейните експозиции, съобразно спецификите им.
Формирани умения за:
 • динамична музейна комуникация;
 • разработването и управлението на европейски програми и проекти, свързани с културно-историческото наследство и музейните дейности;
 • прилагане на информационно-компютърни технологии в музейната работа;
 • художествено проектиране на музейни експозиции;
 • анализ на резултатите.
Формирани компетентности за:
 • работа в екип при разработването, подготовката и осъществяването на музейните дейности;
 • проява на творчески умения за осъществяване на различните музейни дейности;
 • организация и управление на музейната дейност като специфичен вид дейност;
 • професионална етика и професионално поведение съобразно спецификата на работата в музей.

Възможности за стажове и практики:

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Професионална реализация:

Лицата, завършили успешно обучението си по образователната квалификационна програма, могат да се реализират като: музейни специалисти и служители; ръководни кадри в музеи и сродни институции; специалисти, служители и ръководители в областни и общински администрации и държавни институции в областта на културата, музейното дело и културно-историческото наследство; специалисти и ръководители в неправителствения сектор в областта на културата, музейното дело и културно-историческото наследство и неговото опазване; в сферата на културния и културно-историческия туризъм.