Супервизия в помагащите професии


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Задочна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Дистанционна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Изисквания за прием:

Специализацията по „Супервизия в помагащите професии“ е предназначена за кандидати, завършили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ от професионалните направления: 1.2 Педагогика (Социална педагогика), 3.2 Психология и 3.4 Социални дейности. За програмата могат да кандидатстват и студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, които се обучават в същите професионални направления и са в трети или четвърти курс (бакалавърска програма) или са в процес на обучение в магистърска програма. Свидетелствата на тези студенти ще бъдат издавани след предоставяне на  диплома за висше образование.

Цели на програмата:

Целта е да се придобият основни теоретико-приложни знания и умения за супервизия (професионален надзор) в сферата на помагащите професии. Под помагащи професии се подразбират професиите, които по своето предназначение съдържат дейности за оказване на помощ на хора с различни проблеми и потребности. Обикновено като такива професии се определят професиите на психолога, на социалния работник, на възпитателя, на педагогическия съветник, на помощник-възпитателя, на социалния сътрудник.

Професионална квалификация:

Супервайзор в помагащите професии

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

  • знания: теоретични знания от сферата на социалната работа, технологичните подходи в областта на социалните дейности и диагностичните процедури за оказване на психологическа подкрепа на лица и групи, в сферата на помагащите професии, в различни социални услуги и институционални структури.
  • умения: практически умения по прилагане на процеса на оказване на помощ на хора с различни проблеми и потребности; специфични принципи за изпълнение на професионалните задължения; методи и процедури за утвърждаване и справяне с изтощението в сферата на социалното подпомагане; анализ и оценка на работата по случай и ефективността на провежданите интервенции; ситуиране на професионалните процедури в професионална мрежа; оценка на индивидуалните професионални граници и способността за понасяне на фрустрация;
  • компетентности: за адаптиране и прилагане на специфични психо-социални методи и подходи за превенция и консултиране на хора с различни проблеми и потребности (прием, изслушване, определяне на нуждите; оказване на помощ в ежедневието; придружаване и закрила; ресоциализация); за оценка на психични травми и дезадаптивно поведение; за администриране на обслужващи звена; за работа в мултидисциплинарен екип и мултиинституционален екип; за организиране на индивидуални и групови терапевтични и социални дейности с клиентите.

Възможности за стажове и практики:

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Професионална реализация:

Супервайзър в социални и образователни институции: Дневни центрове за деца и младежи, за пълнолетни лица, Центрове за ресоциализация и социална интеграция на хора в риск, Центрове за обществена подкрепа, Кризисни центрове, Центрове за настаняване от семеен тип, Домове за възрастни хора, Домове за стари хора, институции за отглеждане и възпитание на деца в риск, в психиатрични клиники, диспансери, в Защитени жилища, в Преходни жилища, в Домове за деца и младежи с умствена изостаналост и пр. социални услуги в  общността.