Паневритмия: активности за здраве и социализация


Форми на обучение / Информационен пакет:

Обучаващо звено:

Център за квалификация

Изисквания за прием:

Бакалавърска образователна степен, завършена или текуща, от всички образователни направления. Кандидат-специализантите се явяват на практически изпит по паневритмия – първа част, упр. 1–28, или, ако са преминали курс по паневритмия, като част от обучението в специализация или образователна степен в университет или в друга организация, предоставят копие от дипломата или заверена служебна бележка.

Цели на програмата:

След завършване на обучението специализантът трябва:
 • да познава историята на паневритмичната практика в България и други страни и проведените научните изследвания с паневритмия;
 • да познава теоретичните основи на функционалните движения и функционалната анатомия във връзка с паневритмичните упражнения и да владее професионалната терминология;
 • да познава теоретичните основи на философията, движенията, музиката и текста на паневритмията;
 • да може да съставя обучителни планове и програми и да организира и провежда  занимания с паневритмия;
 • да познава теоретичните основи на възможностите за терапевтични въздействия на паневритмията, като кинезитерапия, психотерапия и арттерапия, и да може да прилага отделни прийоми;
 • да познава законовата уредба за физическо възпитание и спорт за организирана спортна и клубна дейност.

Професионална квалификация:

Инструктор по паневритмия

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Компетентност за поддържане на здравето:

Знания за:

 • холистичен подход към здравето при интеграция на физическите, психическите и социалните здравни аспекти;
 • ролята на двигателната активност за здравето и препоръчаните от международните институции нива на физическа активност;
 • възможностите на физическата активност и кинезитерапия при профилактиката и лечението на социалнозначими незаразни заболявания в съвременния свят – артериална хипертония, затлъстяване, диабет и исхемична болест на сърцето, депресивност, тревожност, дистрес и др. и приложимостта на паневритмията в профилактиката и лечението на тези заболявания;
 • функционално-анатомичните особености на движенията в паневритмията и двигателните умения, качества и способности, върху които те въздействат като подобряващи здравето функционални форми на двигателна активност;
 • психотерапевтичните възможности на паневритмията;
 • психотерапевтичните средства и механизми, вложени в паневритмията и оздравителните им ефекти за тялото, емоциите и психиката.

Умения за:

 • правилно изпълнение и обучение на паневритмичните движения във връзка с музиката и текста.
Социална компетентност:

Знания за:

 • хореография на групата при изпълнение на паневритмия;
 • груповата динамика на психологичните процеси при обучение и практикуване на паневритмия;
 • теоретичните основи на социалната арттерапия и приложението ù в паневритмията;
 • социалните послания на текста на паневритмията.

Умения за:

 • ефективна комуникация в група;
 • правилно изпълнение на движенията с партньор и в група;
 • приложение на отделни прийоми на социалната арттерапия;
 • приложение на методи на споделяне в групата по теми на упражненията.
Компетентност за творчество и култура:

Знания за:

 • българските корени на историята, философията и проведените научни изследвания с паневритмия;
 • интердисциплинарни и творчески методи за обучение.

Умения за:

 • критично четене на текстове, свързани с паневритмията;
 • прилагане на творчески методи за себеизразяване във връзка с темите на упражненията.
Компетентност да  провежда обучение по паневритмия:

Знания за:

 • описанието и изпълнението на движенията, музиката, текста и хореография на паневритмията и методите за преподаването им.

Умения да:

 • планира, да организира и да анализира учебно-възпитателната и обучителна дейност с различни възрастови групи в зала и сред природата;
 • подбира правилно методите на обучение, обема и интензивността на натоварването;
 • контролира, оценява и оптимизира обучението.
Компетентност да организира обучение по паневритмия:

Знания за:

 • нормативната база от област физическо възпитание и спорт за организирана спортна и клубна дейност и за реализиране на дейности за отдих и рекреация.

Умения за:

 • рекламиране на дейността в клубове и неправителствени организации;
 • регистрация на клуб или неправителствена организация.

Възможности за стажове и практики:

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Професионална реализация:

Специализантите, придобили професионална квалификация  „Инструктор по паневритмия“, може да работят във всички спортни организации – юридически лица, които осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по различни видове спорт и активности за рекреация и да развиват и популяризират физическото възпитание и спорта; може да се развиват професионално в спортни клубове, сдружения с нестопанска цел и други, които организират дейности за отдих и рекреация. Инструкторите по паневритмия може да заемат длъжности, включени в единична група 3423 „Фитнес инструктори и ръководители на програми за отдих и спорт“ от Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България.