Адаптирано физическо възпитание


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Задочна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Дистанционна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Изисквания за прием:

Програмата е предназначена за завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „професионален бакалавър“ или „магистър“ от областите на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., професионално направление 7.6. Спорт и професионално направление 1.2. Педагогика, както и за студенти от съответните специалности, които са в процес на обучение за получаване на ОКС.

Цели на програмата:

Настоящата програма има за цел да даде основни знания и умения на педагози, работещи с деца със специални образователни потребности (СОП), относно теорията и практиката на адаптираното физическо възпитание (АФВ). Освен това обучението цели:
 • да популяризира идеята за провеждане на занимания с физически упражнения и спорт на деца и младежи, които по някаква причина не са в състояние да участват безопасно и успешно в редовните часове по физическо възпитание в училище;
 • да разкрие положителното въздействие на АФВ върху: общото здравословното състояние на децата със СОП, за решаване на образователни задачи, свързани с двигателната им дейност, и за социалното им поведение и интегриране;
 • да обогати теоретико-практическия опит на педагозите със специфични познания от областта на физическото възпитание и спорта.
 

Професионална квалификация:

Инструктор по адаптирано физическо възпитание

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
След приключване на обучението участниците трябва да:
 • са запознати с теоретични постановки, касаещи същността и значението на АФВ;
 • притежават задълбочени познания по теория и методика на адаптираното физическо възпитание;
 • са запознати със същността и възможностите на основни видове спорт за решаване задачите на АФВ;
 • притежават познания относно психо-педагогическите и анатомо-физиологичните особености на подрастващите със СОП.
 
Умения:
Обучаваните усвояват базови технически умения по основни видове спорт, приложими в АФВ. Могат да планират, да провеждат и да ръководят занятия по АФВ. Способни са да осъществяват контрол и да осигуряват безопасност в часовете по АФВ.
 
Компетентности:
Професионалните компетентности на участниците в програмата, придобити по време на обучението, са да:
 • притежават необходимите знания и умения, за да осъществят успешно учебно-възпитателен процес по АФВ;
 • могат да актуализират своите теоретико-практически познания, като изучват новите научни постановки и практики у нас и в чужбина в областта на адаптираната физическа активност;
 • имат действено отношение към актуалните проблеми при обучението на деца със СОП;
 • изследват, анализират и интерпретират целия информационен поток в областта на спортната наука, на базата на което да прилагат в педагогическата практика новите знания, адаптирайки ги към целите и задачите на АФВ;
 • осъществяват работа с деца със СОП за развитие на техните способности в различни спортни направления;
 • пропагандират превенция на здравето чрез спорт и здравословен начин на живот.

Възможности за стажове и практики:

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Професионална реализация:

Предизвикателство днес е да се даде на децата и на лицата със специални потребности равен шанс за пълноценна изява в дейности от всички сфери на обществения живот, включително и в областта на физическото възпитание и спорта. Наблюдава се липса на регламентирани системни занимания по физическо възпитание за деца и младежи със специални потребности в масовото училище. С осъществяването на настоящата програма ще се реши един от основните проблеми, възпрепятстващи провеждането на занимания по адаптирано физическо възпитание – липса на квалифицирани кадри в това направление.
Завършилите образователната програма могат да осъществяват обучение по АФВ в училище, в дневни центрове за деца със СОП, в спортни клубове, в общности и различни организации.