Консултативна психология


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Задочна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Дистанционна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Изисквания за прием:

Специализацията „Консултативна психология“ е предназначена за допълнителна квалификация на кандидати, завършили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ от професионалните направления: 3.2 Психология и 3.4 Социални дейности. За програмата могат да кандидатстват и студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, които се обучават в същите професионални направления и са в трети или четвърти курс (бакалавърска програма) или са в процес на обучение в магистърска програма.  Свидетелствата на тези студенти ще бъдат издавани след предоставяне на  диплома за висше образование.

Цели на програмата:

Целта е да се придобият основни теоретико-приложни знания и умения за работа в сферата на психологическото консултиране, в контекста на социалнопсихологическата помагаща дейност в социални институции и услуги в общността.

Професионална квалификация:

Психолог консултант

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
 • теоретични знания от сферата на психологията на личността, психопатологията, клиничната и консултативната психология и процедури за оказване на психологическа подкрепа на лица и групи, в сферата на помагащите професии, в различни ситуации и институционални структури.
Умения:
 • по прилагане на общопсихологически и специфични принципи на психологическо консултиране;
 • за прилагане на методи и процедури за превенция;
 • за диагностика и терапия на интелектуални, емоционални, психични, социални и поведенчески нарушения;
 • за психологическа помощ и подкрепа при дискомфорт или дезадаптация, приложени към широка популация;
 • за индивидуални и групови кризисни интервенции при критични произшествия.
Компетентности:
 • за адаптиране и прилагане на специфични психологични методи и подходи за превенция и консултиране на психични травми и дезадаптивно поведение за оценяване, диагностика, интервенция, консултиране, супервизия и администриране на обслужващи звена;
 • за работа в мултидисциплинарен екип;
 • за организиране на индивидуални и групови терапевтични дейности с клиентите.

Възможности за стажове и практики:

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Професионална реализация:

Психолог консултант в:

 • образователни институции;
 • Дневни центрове за деца и младежи, за пълнолетни лица;
 • Центрове за ресоциализация и социална интеграция на хора в риск;
 • Центрове за обществена подкрепа;
 • Кризисни центрове;
 • Центрове за настаняване от семеен тип;
 • Домове за възрастни хора;
 • Домове за стари хора;
 • институции за отглеждане и възпитание на деца в риск;
 • в психиатрични клиники, диспансери;
 • в Защитени жилища;
 • в Преходни жилища;
 • в Домове за деца и младежи с умствена изостаналост и други социални услуги в  общността.