Организационна психология


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Задочна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Дистанционна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Изисквания за прием:

Курсът по организационна психология е предназначен за допълнителна квалификация на завършили ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ от професионално направление „Психология“ и от други професионални направления от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки.
 

Цели на програмата:

Целта е да се придобият основни теоретико-приложни знания и умения за работа в сферата на организационните структури.

Професионална квалификация:

Специалист по организационна психология

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
теоретико-методически знания в областта на бизнес психологията, психология на рекламата, психология на мотивацията за трудова дейност, в психология на лидерството и психология на кадровия подбор.
Умения:
 • за организиране и провеждане на индивидуални и групови консултации в организациите;
 • за индивидуална и групова диагностика,
 • за мотивиране и подбор на кадри, за формиране и развитие на екипи, за професионално и кариерно ориентиране и консултиране, за изграждане на лидерски умения и вземане на професионални решения.
Компетентности:
за диагностика в организацията, за оптимизиране на работа в екип, за извършване на кадрови подбор, за професионално консултиране, за изготвяне на реклама.

 

Възможности за стажове и практики:

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Професионална реализация:

 • Специалист по организационна психология във фирми и други организации;
 • Специалист по организационна психология в сферата на обществените комуникации и информационните науки;
 • Специалист по организационна психология с сферата на юридическите услуги;
 • Специалист по организационна психология в областта на администрацията и управлението;
 • Специалист по организационна психология с сферата на социалните дейности;
 • Специалист по организационна психология с сферата на туризма;
 • Професионален и кариерен консултант;
 • Специалист по подбор и управление на кадри;
 • Организационен консултант;
 • Рекламен и бизнес консултант;
 • Обучител по сформиране и развитие на екипи в организации, фирми, консултантски къщи, ДБТ, неправителствени организации.