Подготовка и редактиране на текстове


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Задочна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Дистанционна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Изисквания за прием:

Програмата е предназначена за завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „професионален бакалавър“ или „магистър“, както и за студенти от различни специалности, които са в процес на обучение за получаване на ОКС.

Цели на програмата:

Програмата е насочена към осигуряване на основните (както и на допълнителни, по-частни) знания и умения за работа с различни видове (преди всички писмени) текстове – създаване на собствен текст, редактиране на свой и на несвой текст, като се следват определени комуникативни цели и се спазват изискванията за езиково-стилово и жанрово оформление. Целите на образователната програма са свързани с професионалното и личностното развитие на обучаващите се, тъй като умението да си служат с правилни, уместни и ефективни речеви продукти, ще им бъде полезно както в различни професионални сфери, така и във всекидневната комуникация.

Професионална квалификация:

Редактор

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
По време на обучението участниците в програмата изграждат (или доразвиват) система от основни и специализирани академични знания в областта на българското езикознание (с акценти върху лексикологията, стилистиката, теорията на редактирането, текстолингвистиката), културата на речта (правопис и правоговор, пунктуация), теорията на речевата комуникация и др.
 
Умения:
Придобитите в програмата знания осигуряват преди всичко умения за оформяне на текстове, издържани в правописно и пунктуационно отношение, изчистени от стилистични недостатъци и съобразени с изискванията на различни жанрови форми, т.е. формиране на комуникативни умения. Важно е изграждането на умения за откриване на стилистичните грешки в чуждия текст и за предлагане на най-подходящия тип редакция за тях. Участниците в програмата също така се научават да извършват техническо оформление на текстове и да си служат с основните коректорски знаци.
 
Компетентности:
Формираната професионална компетентност обединява теоретическата и практическата готовност на завършилите програмата да създават оптимални за дадени комуникативни условия текстове, да редактират чужди текстове, да усъвършенстват собствените си устни речеви изяви и да дават напътствия в изброените насоки при работа в колектив.
Изграждат се:
  • езикови компетентности, свързани с натрупване на задълбочени знания по теория на коригирането и редактирането. Езиковите компетентости се свързват и с отлично познаване на съвременните правописни и правогорни норми на книжовния ни език;
  • комуникативни компетентности, свързани с успешна комуникация в различни сфери на общуване чрез граматически и смислово правилно продуцирани устни или писмени текстове;
  • социални компетентности, позволяващи висока степен на адаптивност към променящия се съвременен свят;
  • изследователски нагласи за фактите, явленията и процесите в междуезиковата и междукултурната комуникация;
  • стратегийни компетентности, свързани със справяне в трудни ситуации като бъдещи коректори или редактори.

Възможности за стажове и практики:

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Професионална реализация:

Осъществяването на ползотворна комуникация както в професионалната, така и в личната сфера е ключово за постигане на желаните успехи. Очевидна е връзката на предлаганата специалност с длъжностите редактор на книги, редактор на вестник/списание, дори с преводач-редактор. Тези, които я завършат, ще могат да започнат работа като редактори в издателство, а и в медия. Не може да се отрече обаче, че от нея е добре да се възползват всички, които искат да повишат успехите си в сферата на връзките с обществеността, масовата комуникация, образованието и науката.