Семейно консултиране


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Задочна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Дистанционна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Изисквания за прием:

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“, от професионално направление „Педагогика“ или "Психология" или да притежават професионална квалификация „учител“.

Цели на програмата:

Целите на програмата са насочени към специализирана научнотеоретична и практическа подготовка, свързана с основните характеристики на консултативния процес; за приложение на подходи и технологии в семейна среда; за организиране на взаимоотношенията в семейната система.

Професионална квалификация:

Семеен консултант

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:

обучението включва овладяването на общотеоретическите, социално-практическите основи на семейното консултиране, изразяващи се в следното: определяне на оперативните цели и съдържание на семейното консултиране; разкриване на неговите съдържателни компоненти и характеристика; интегративния му характер; съвременните технологии на работа (консултиране); взаимодействие му с други институции; професионалната компетентност на специалиста; превръщането му в приоритетна стратегия на новите социалнообразователни тенденции.

Умения:

за планиране и организиране на дейности, свързани с придобиване на семейни и консултативни компетенции; умения за използване на професионални подходи и методи в консултативната практика; разработване на диагностични процедури за отчитане на семейните взаимоотношения; за преодоляване на негативите в семейната среда и др.

Компетентности:

професионална роля на семеен консултант, семейно родителство; адаптиране на детето в семейната среда, целенасочени въздействия и взаимоотношения в семейството.

Възможности за стажове и практики:

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Професионална реализация:

Придобитата професионална квалификация  предоставя широки възможности за реализация като:
  • семеен консултант;
  • консултант на проблемни деца и юноши;
  • планиране и провеждане на обучения, свързани със семейните взаимоотношения;
  • консултант в училище.