Учителска правоспособност


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Задочна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“) - за програма Мотивирани учители  Дистанционна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“) - за програма Мотивирани учители  Редовна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Задочна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Дистанционна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Изисквания за прием:

Професионален бакалавър, бакалавър или магистър от професионално направление, специалност и присъдена професионална квалификация съгласно Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, обн., ДВ, бр. 61 от 02.08.2019 г.

Цели на програмата:

Образователната програма съответства на образователните приоритети на Европейския съюз, политиката на Министерството на образованието и науката и мисията и целите на Великотърновския университет. Тя е насочена към подготовката на висококвалифицирани професионалисти, притежаващи компетентности, необходими за упражняване на учителската професия в динамично развиващото се общество на знанието на XXI век. Целите и съдържанието на обучението са обвързани с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ от 2016 г., както и с последвалото изменение и допълнение с Постановление № 27 от 1 февруари 2021, обн. в ДВ. бр.10 от 5 февруари 2021 г.

Професионална квалификация:

Учител по…

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Професионални компетентности:
Формирането на компетентности в рамките на двусеместриалното специализирано професионално обучение е насочено към придобиване и усъвършенстване на следните групи знания, умения и отношения: преподаване, взаимоотношения с учениците, взаимоотношения с другите педагогически специалисти, лидерство, работа с родители и семейната общност, възпитателна работа, работа в мултикултурна и приобщаваща училищна среда. Получената професионална компетентност съчетава теоретичната компетентност (академическа и административна) и практическата компетентност (педагогическа и комуникативна) с готовността на обучаемите да реализират педагогическа дейност в съответствие с потребностите на работодателя, междудисциплинарния педагогически синтез, актуалните образователни полета и задачите за иновационно развитие на образованието.
Знания:
Теоретико-приложната насоченост на обучението осигурява базови знания за научните области, на които съответстват учебните предмети, по които се преподава в училище; за същността и основните характеристики на компетентностния подход в обучението; за методите и технологиите за развитие на компетентности в процеса на обучението; за интегрирането на информационни и комуникационни технологии в образованието и работа в дигитална среда; за прилагането на иновации в образованието и др. Специализантите придобиват фундаментална педагогическа, психологическа и методическа подготовка, съобразена с най-новите постижения в тези и сродни интердисциплинарни области.
Умения:
Програмата осигурява усъвършенстване на система от педагогически умения, гарантиращи успешно провеждане на качествено обучение в предизвикателна образователна среда. Те включват умения за адаптиране на знанията от научните области към възрастовите особености и степента на познавателно развитие на учениците; умения за организиране на процеса на обучение чрез прилагане на личностно-ориентирани и иновативни подходи на обучение и интегриране на ИКТ; умения за управление на взаимоотношенията в образователната среда; умения, свързани с ролята на учителя като лидер в класната стая; умения за активно взаимодействие със семейството, за работа в мултикултурна среда, за работа с деца със специални образователни потребности и талантливи деца. Настоящата програма предлага възможности и за развиване на широк спектър от „преносими“ умения като комплексно решаване на проблеми, критическо мислене и аналитични умения, творческо мислене, работа в екип, преценка и вземане на решения, когнитивна гъвкавост.
Отношения:
В курса на обучение се формират отношения на бъдещите учители за организиране на процеса на обучение и подпомагането на ученето; за ефективно общуване с учениците както в процеса на преподаване на учебното съдържание, така и в ситуации, свързани с личностното им развитие и междуличностните взаимоотношения в ученическата общност, в контекста на индивидуалния и диференцирания подход; за организиране и осъществяване на съвместни дейности с други учители и педагогически специалисти; за стимулиране на иновативност и креативност в рамките на педагогическото взаимодействие в класната стая и извън нея; за ефективно взаимодействие с родителите и други представители на семейната общност; за реализация на приобщаващото, интеркултурното и гражданското образование и др.

Възможности за стажове и практики:

Практическата подготовка на специализантите се осъществява в реална образователна среда чрез три форми на обучение: хоспитиране, текуща педагогическа практика, стажантска практика.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Практикоприложен държавен изпит – съответствие с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ от 2016 г, приета на основание чл. 213, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Професионална реализация:

Завършилите курса на обучение имат възможност да работят като учители и възпитатели в държавните общообразователни или специализирани заведения, в центровете за работа с деца, като организатори и консултанти в лицензирани частни учебни заведения, като експерти в неправителствени организации и по различни социални програми.