Здравен мениджмънт


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Задочна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Дистанционна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Изисквания за прием:

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, „бакалавър“ или „магистър“ независимо от специалността.

 

Цели на програмата:

Чрез взаимосвързани дисциплини да се подготвят специалисти, притежаващи характерни за специалността знания, умения и компетенции, свързани с администриране и управление на организациите, работещи в здравната сфера.

Професионална квалификация:

Здравен мениджър

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Специализантите получават теоретико-методологически знания, необходими за реализиране на мениджърски дейности в здравните организации.
Знания:
  • придобива се широк спектър от теоретични и практически знания в областта на управление и администриране в здравни организации.
Умения:
  • придобива се богат набор от практически и познавателни умения и подходи, необходими за управление на здравни организации;
  • съдържанието на учебните дисциплини е ориентирано към усвояване на техники, механизми и методи за разбирането и решаването на проблеми, за диагностициране на процеси и практики в здравната сфера.
Компетентности:
  • критично осъзнаване на знанията в областта и връзките между различните изучавани области;
  • решаване на проблеми чрез интегриране на комплексни източници на знание в условия на недостатъчна налична информация, в нова непозната среда; 
  • разработване и излагане на аргументирани виждания относно социалните процеси и практики и обосноваване на предложения за тяхното усъвършенстване и развитие.

Възможности за стажове и практики:

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Професионална реализация:

Завършилите могат да работят главно в здравната сфера и да заемат различни ръководни позиции.